• سال نو
 • نمایه شدن مجله مشهد
 • فهرست مجله های دارای اعتبار
 • پنجمین ارزیابی
 • نمایه شدن مجله کرمانشاه
 • نمایه شدن مجله تنکابن
 • چهارمین ارزیابی
 • نمایه شدن مجله رشت
 • نمایه شدن مجله شهرضا
 • اعلام وصول وزارت ارشاد
 • درج عبارت علمی - پژوهشی
 • سامانه یکپارچه نشریات
 • تعداد نشریات بر اساس گروه
 • برخی شاخص های مهم
فرم ها و دستورالعمل ها
 
 
 
 
گزارشات
 

 

# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
4
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
5
واحد بندر انزلی
 
0
C
6
مشهد
7
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
9
سمنان
 
50
C
 
57
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
11
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
12
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
13
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
14
رشت
 
92
A+
 
92
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
16
شوشتر
 
82
A
 
86
A
17
یزد
 
34
C
 
76
B
18
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
19
ورامین
 
76
B
 
77
B
20
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
21
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
22
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
24
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
25
اهواز
 
40
C
 
60
C
26
قوچان
 
93
A+
 
88
A
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
28
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
31
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
32
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
33
چالوس
 
0
C
 
0
C
34
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
35
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
37
چالوس
 
0
C
 
0
C
38
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
39
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
41
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
42
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
43
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
44
رشت
 
91
A+
 
96
A+
45
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
46
مشهد
 
84
A
 
88
A
47
رشت
 
79
B
 
83
A
48
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
49
ساوه
 
0
C
 
34
C
50
گرمسار
 
0
C
 
0
C
51
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
53
ساری
 
89
A
 
83
A
54
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
55
اهر
 
46
C
 
0
C
56
تنکابن
 
0
C
 
0
C
57
دامغان
 
74
B
 
78
B
58
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
59
قزوین
 
85
A
 
81
A
60
اهواز
 
86
A
 
80
A
61
لامرد
62
تبریز
 
82
A
 
91
A+
63
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
64
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
65
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
67
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
68
مشهد
69
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
70
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
71
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
72
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
73
شیراز
 
98
A+
 
84
A
74
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
75
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
76
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
77
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
78
ساوه
 
0
C
 
0
C
79
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
80
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
81
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
82
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
83
رشت
 
96
A+
 
94
A+
84
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
85
شیراز
 
81
A
 
72
B
86
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
87
مرودشت
 
74
B
 
66
B
88
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
89
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
90
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
91
اراک
 
94
A+
 
92
A+
92
قزوین
 
80
A
 
87
A
93
شیراز
 
79
B
 
72
B
94
تاکستان
 
52
C
 
47
C
95
اراک
 
0
C
 
0
C
96
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
97
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
98
شهرضا
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
100
یزد
 
0
C
 
0
C
101
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
102
کرج
 
88
A
 
92
A+
103
چالوس
 
0
C
 
0
C
104
ساوه
 
0
C
 
0
C
105
جیرفت
 
0
C
 
0
C
106
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
107
کرج
 
86
A
 
84
A
108
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
109
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
110
شیراز
 
0
C
 
0
C
111
بابل
 
96
A+
 
81
A
112
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
113
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
114
شاهرود
 
76
B
 
77
B
115
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
116
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
117
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
119
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
120
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
121
شهر مجلسی
 
68
B
122
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
123
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
124
کرج
 
86
A
 
74
B
125
اراک
 
0
C
 
0
C
126
اراک
 
0
C
 
0
C
127
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
128
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
129
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
130
اهواز
 
81
A
 
82
A
131
نور
 
85
A
 
73
B
132
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
133
بیرجند
 
0
C
 
0
C
134
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
135
تبریز
 
89
A
 
94
A+
136
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
137
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
138
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
139
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
140
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
141
مراغه
 
25
C
 
74
B
142
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
143
رودهن
 
86
A
 
74
B
144
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
145
شوشتر
 
71
B
 
68
B
146
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
147
خوی
 
69
B
 
69
B
148
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
149
چالوس
 
0
C
 
0
C
150
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
151
قم
 
84
A
 
81
A
152
مشهد
 
63
C
 
48
C
153
میانه
 
89
A
 
89
A
154
همدان
 
76
B
 
66
B
155
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
156
ابهر
 
15
C
 
0
C
157
رودهن
 
86
A
 
80
A
158
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
159
خوی
 
0
C
 
0
C
160
کرج
 
82
A
 
82
A
161
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
162
شاهرود
 
0
C
 
0
C
163
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
164
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
165
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
166
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
167
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
168
بجنورد
 
50
C
 
71
B
169
بجنورد
 
79
B
 
72
B
170
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
171
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
172
تاکستان
 
22
C
 
58
C
173
دهاقان
 
60
C
 
70
B
174
ساوه
 
76
B
 
74
B
175
کرج
 
47
C
 
72
B
176
کرج
 
0
C
 
0
C
177
سنندج
 
0
C
 
0
C
178
چالوس
 
0
C
 
0
C
179
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
180
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
181
گرمسار
 
66
B
 
74
B
182
ورامین
 
15
C
 
0
C
183
تاکستان
 
74
B
 
82
A
184
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
185
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
186
بابل
 
96
A+
 
90
A+
187
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
188
جیرفت
 
0
C
 
0
C
189
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
190
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
191
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
192
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
193
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
194
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
195
محلات
 
60
C
 
0
C
196
شوشتر
 
0
C
 
0
C
197
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
198
پرند
 
70
B
 
88
A
199
دزفول
 
59
C
 
0
C
200
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
201
گرگان
 
80
A
 
84
A
202
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
203
بوشهر
 
85
A
 
81
A
204
اراک
 
93
A+
 
37
C
205
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
206
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
207
بروجرد
 
0
C
 
0
C
208
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
209
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
210
بوشهر
 
0
C
 
0
C
211
رودهن
 
63
C
 
70
B
212
تاکستان
 
64
C
 
62
C
213
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
214
دزفول
 
0
C
 
0
C
215
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
216
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
217
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
218
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
219
کرج
 
67
B
 
82
A
220
شاهرود
 
0
C
 
0
C
221
رشت
222
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
223
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
224
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
225
آشتیان
 
0
C
 
0
C
226
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
227
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
228
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
229
لارستان
 
74
B
 
80
A
230
بروجرد
 
79
B
 
72
B
231
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
232
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
233
مبارکه
 
81
A
 
86
A
234
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
235
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
236
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
237
آستارا
 
50
C
 
63
C
238
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
239
ورامین
 
0
C
 
64
C
240
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
241
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
242
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
243
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
244
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
245
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
246
کرج
 
30
C
 
0
C
247
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
248
جهرم
 
96
A+
 
82
A
249
اراک
 
20
C
 
58
C
250
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
251
شاهرود
 
0
C
 
0
C
252
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
253
گرمسار
 
81
A
 
86
A
254
رودهن
 
81
A
 
70
B
255
اهواز
 
71
B
 
70
B
256
گرمسار
 
66
B
 
76
B
257
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
258
تنکابن
 
74
B
 
81
A
259
کرج
 
0
C
 
0
C
260
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
261
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
262
اراک
 
79
B
 
80
A
263
مشهد
 
60
C
 
66
B
264
فسا
 
0
C
 
44
C
265
سنندج
 
56
C
 
77
B
266
کرج
 
72
B
 
72
B
267
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
268
دامغان
 
67
B
 
86
A
269
اهواز
 
77
B
 
80
A
270
گرمسار
 
62
C
 
82
A
271
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
272
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
273
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
274
زاهدان
 
0
C
 
0
C
275
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
276
مرودشت
 
74
B
 
80
A
277
اهواز
 
81
A
 
91
A+
278
تبریز
 
89
A
 
94
A+
279
زرند
 
35
C
 
0
C
280
قم
 
60
C
 
73
B
281
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
282
ملایر
 
0
C
 
0
C
283
ساری
 
67
B
 
0
C
284
کرج
 
0
C
 
0
C
285
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
286
آشتیان
 
0
C
 
0
C
287
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
288
شاهرود
 
60
C
 
70
B
289
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
290
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
291
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
292
همدان
 
78
B
 
80
A
293
زنجان
 
71
B
 
80
A
294
بوشهر
 
0
C
 
0
C
295
اراک
 
0
C
 
0
C
296
شوشتر
 
75
B
 
75
B
297
شوشتر
 
0
C
 
70
B
298
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
299
مشهد
 
42
C
 
58
C
300
بابل
 
75
B
 
81
A
301
مشهد
 
46
C
 
67
B
302
شبستر
 
0
C
 
0
C
303
ابهر
 
56
C
 
0
C
304
کرج
 
79
B
 
75
B
305
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
306
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
307
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
308
کرج
 
0
C
 
78
B
309
چالوس
 
0
C
 
0
C
310
چالوس
 
0
C
 
0
C
311
اهواز
 
64
C
 
74
B
312
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
313
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
314
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
315
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
316
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
317
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
318
زنجان
 
66
B
 
78
B
319
شیراز
 
0
C
 
0
C
320
اهر
 
72
B
 
74
B
321
ملایر
 
79
B
 
85
A
322
مشهد
 
60
C
 
39
C
323
بناب
 
79
B
 
79
B
324
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
325
کرج
 
0
C
 
0
C
326
مشهد
 
46
C
 
56
C
327
ساری
 
73
B
 
85
A
328
اراک
 
30
C
 
0
C
329
اهر
 
44
C
 
0
C
330
شیراز
 
0
C
 
0
C
331
ورامین
 
0
C
 
0
C
332
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
333
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
334
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
335
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
336
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
337
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
338
قزوین
 
73
B
 
86
A
339
سنندج
 
62
C
 
84
A
340
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
341
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
342
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
343
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
344
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
345
گچساران
 
0
C
 
0
C
346
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
347
شیراز
 
0
C
 
0
C
348
شوشتر
 
0
C
 
0
C
349
رشت
 
86
A
 
86
A
350
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
351
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
352
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
353
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
354
دهاقان
 
89
A
 
88
A
355
تبریز
 
84
A
 
91
A+
356
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
357
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
358
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
359
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
360
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
361
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
362
خلخال
 
84
A
 
81
A
363
قم
 
34
C
 
68
B
364
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
365
ابهر
 
0
C
 
0
C
366
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
367
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
368
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
369
تنکابن
 
0
C
 
0
C
370
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
371
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
372
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
373
شوشتر
 
58
C
 
76
B
374
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
375
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
376
تاکستان
 
32
C
 
62
C
377
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
378
بوشهر
 
0
C
 
60
C
379
قشم
 
0
C
 
0
C
380
سمنان
 
79
B
 
73
B
381
مرودشت
 
79
B
 
82
A
382
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
383
مرودشت
 
86
A
 
84
A
384
یاسوج
 
0
C
 
0
C
385
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
386
شاهرود
 
0
C
 
68
B
387
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
388
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
389
گرمسار
 
76
B
 
88
A
390
گرمسار
 
0
C
 
0
C
391
سبزوار
 
82
A
 
80
A
392
رودهن
 
83
A
 
76
B
393
شوشتر
 
54
C
 
72
B
394
همدان
 
78
B
 
78
B
395
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
396
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A