• گرامیداشت هفته پژوهش
 • اعتراض به ششمین ارزیابی
 • ششمین دوره ارزیابی
 • نمایه شدن مجله مشهد
 • پنجمین ارزیابی
 • نمایه شدن مجله کرمانشاه
 • نمایه شدن مجله تنکابن
 • چهارمین ارزیابی
 • نمایه شدن مجله رشت
 • نمایه شدن مجله شهرضا
 • اعلام وصول وزارت ارشاد
 • درج عبارت علمی - پژوهشی
 • سامانه یکپارچه نشریات
 • تعداد نشریات بر اساس گروه
 • برخی شاخص های مهم
فرم ها و دستورالعمل ها
 
 
 
 
گزارشات
 

 

# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
4
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
6
مشهد
 
0
C
7
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
9
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
11
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
12
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
13
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
14
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
15
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
16
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
17
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
18
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
19
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
20
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
21
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
23
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
24
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
25
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
27
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
28
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
31
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
32
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
34
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
35
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
37
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
39
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
40
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
43
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
44
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
45
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
46
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
47
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
48
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
49
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
51
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
52
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
54
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
56
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
58
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
59
لامرد
 
0
C
60
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
61
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
63
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
64
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
65
مشهد
 
0
C
66
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
67
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
69
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
70
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
71
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
72
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
73
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
74
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
75
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
77
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
78
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
79
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
80
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
81
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
82
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
83
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
84
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
86
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
87
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
88
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
89
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
90
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
91
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
93
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
95
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
96
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
99
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
100
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
104
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
105
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
106
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
107
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
108
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
109
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
110
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
112
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
114
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
116
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
117
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
118
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
119
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
121
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
122
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
125
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
127
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
128
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
129
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
130
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
132
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
133
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
134
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
136
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
138
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
139
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
141
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
142
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
143
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
144
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
145
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
146
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
148
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
149
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
150
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
151
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
152
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
153
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
154
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
155
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
156
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
158
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
160
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
161
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
163
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
164
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
165
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
166
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
167
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
169
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
170
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
171
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
172
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
173
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
176
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
177
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
178
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
179
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
180
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
181
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
182
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
183
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
184
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
185
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
186
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
187
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
188
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
189
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
190
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
191
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
193
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
194
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
195
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
196
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
197
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
198
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
199
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
200
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
201
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
202
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
203
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
204
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
205
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
207
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
208
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
209
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
210
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
211
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
213
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
214
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
216
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
217
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
218
رشت
 
0
C
219
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
220
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
221
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
222
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
223
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
224
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
225
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
226
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
227
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
228
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
229
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
230
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
231
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
232
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
233
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
234
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
236
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
237
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
238
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
239
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
240
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
241
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
242
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
243
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
244
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
245
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
246
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
247
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
248
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
249
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
250
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
251
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
252
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
253
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
254
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
255
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
79
B
256
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
257
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
258
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
259
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
260
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
261
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
262
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
263
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
264
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
265
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
266
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
271
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
272
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
273
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
274
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
275
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
276
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
277
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
278
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
279
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
280
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
281
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
283
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
284
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
285
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
287
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
288
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
290
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
291
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
79
B
292
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
293
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
294
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
295
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
296
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
298
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
299
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
301
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
302
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
305
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
306
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
309
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
310
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
311
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
312
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
313
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
314
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
315
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
316
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
317
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
318
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
319
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
320
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
321
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
322
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
323
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
324
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
325
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
326
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
328
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
329
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
330
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
331
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
332
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
333
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
334
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
335
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
336
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
337
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
340
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
343
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
347
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
348
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
349
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
351
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
353
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
354
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
355
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
356
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
357
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
358
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
360
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
361
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
362
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
365
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
366
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
367
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
369
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
370
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
371
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
373
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
374
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
375
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
377
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
378
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
380
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
381
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
383
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
384
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
385
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
386
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+