# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
4
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
5
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
6
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
7
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
8
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
9
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
10
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
12
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
13
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
14
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
15
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
16
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
17
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
18
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
19
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
21
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
22
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
23
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
24
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
25
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
26
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
27
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
28
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
29
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
30
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
31
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
32
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
33
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
34
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
35
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
37
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
39
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
40
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
41
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
42
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
43
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
44
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
45
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
46
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
47
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
48
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
49
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
50
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
51
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
53
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
54
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
55
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
56
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
57
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
58
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
59
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
60
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
61
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
62
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
64
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
65
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
66
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
67
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
68
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
69
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
70
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
71
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
72
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
73
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
74
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
75
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
76
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
77
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
78
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
79
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
80
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
81
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
82
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
83
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
84
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
85
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
86
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
87
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
88
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
89
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
90
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
91
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
92
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
93
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
94
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
95
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
96
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
97
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A