# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
2
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
3
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
4
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
5
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
6
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
7
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
8
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
9
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
10
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
11
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
12
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
13
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
14
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
15
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
16
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
17
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
18
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
19
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
20
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
21
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
22
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
23
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
24
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
25
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
26
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
27
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
29
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
30
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
31
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
32
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
33
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
34
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
35
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
36
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
37
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
38
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
40
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
41
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
43
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
44
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
45
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
46
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
47
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
48
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
49
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
50
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
51
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
52
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
53
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
54
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
55
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
56
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
58
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
59
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
60
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
61
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
62
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
64
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
65
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
66
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
67
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
69
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
70
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
71
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
72
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
73
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
74
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
75
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
76
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
77
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
78
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
79
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
80
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
81
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
82
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
83
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
84
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
85
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
86
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
87
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
88
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
89
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
90
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
91
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
92
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
93
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
94
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
95
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
96
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
97
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+