# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
10
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
19
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
25
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
31
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
35
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
49
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
54
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
55
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
57
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
58
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
59
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
60
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
61
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
62
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
63
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
64
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
65
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
66
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
67
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
68
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
69
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
70
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
71
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
72
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
73
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
74
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
75
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
76
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
77
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
78
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
79
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
80
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
81
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
82
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
83
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
84
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
85
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
86
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
87
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
88
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
89
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
90
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
91
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
92
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
93
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
94
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
95
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
96
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
97
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
98
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
99
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
100
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
101
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
102
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
103
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
104
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
105
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
106
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
107
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
108
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
109
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
110
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
111
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
112
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
113
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
114
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
115
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
116
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
117
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
118
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
119
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
120
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
121
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
122
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
123
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
124
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
125
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
126
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
127
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
128
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
129
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
130
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
131
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
132
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
133
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
134
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
135
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
136
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
137
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
138
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
139
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
140
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
141
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
142
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
143
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
144
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
145
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
146
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
147
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
148
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
149
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
150
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
151
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
152
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
153
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
154
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
155
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
156
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
157
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
158
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
159
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
160
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
161
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
162
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
163
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
164
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
165
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
166
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
167
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
168
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
169
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
170
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
171
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
172
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
173
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
174
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
175
لامرد
 
0
C
176
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
177
رشت
 
0
C
178
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
179
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C