# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
2
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
3
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
4
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
5
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
6
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
7
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
8
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
9
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
12
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
13
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
14
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
15
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
16
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
17
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
18
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
19
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
20
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
21
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
22
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
23
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
24
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
25
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
28
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
29
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
30
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
31
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
32
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
33
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
34
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
35
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
36
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
37
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
38
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
39
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
40
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
41
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
42
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
43
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
45
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
46
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
47
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
48
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
49
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
50
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
51
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
52
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
53
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
54
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
55
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
56
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
57
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
58
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
59
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
60
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
61
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
62
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
63
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
64
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
65
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
66
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
67
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
68
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
69
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
70
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
71
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
72
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
73
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
74
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
75
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
76
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
77
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
78
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
79
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
80
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
81
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
82
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
83
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
84
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
85
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
86
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
87
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
88
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
89
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
90
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
91
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
92
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
93
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
94
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
95
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
96
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
97
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
98
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
100
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
101
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
102
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
103
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
104
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
105
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
106
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
107
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
108
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
109
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
110
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
111
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
112
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
113
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
114
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
115
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
116
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
117
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
118
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
119
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
120
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
121
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
122
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
123
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
132
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
141
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
144
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
147
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
149
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
150
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
152
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
153
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
154
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
157
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
165
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
170
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
171
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
172
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
173
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
لامرد
 
0
C
176
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
177
رشت
 
0
C
178
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
179
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C