# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
6
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
15
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
20
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
21
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
22
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
28
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
35
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
38
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
43
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
44
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
45
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
46
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
60
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
61
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
62
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
63
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
64
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
65
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
66
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
67
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
68
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
69
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
70
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
71
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
72
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
73
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
74
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
75
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
76
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
77
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
78
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
79
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
80
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
81
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
82
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
83
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
84
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
85
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
86
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
87
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
88
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
89
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
90
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
91
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
92
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
93
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
94
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
95
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
96
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
97
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
98
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
99
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
100
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
101
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
102
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
103
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
104
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
105
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
106
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
107
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
108
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
109
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
110
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
111
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
112
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
113
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
114
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
115
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
116
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
117
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
118
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
119
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
120
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
121
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
122
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
123
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
124
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
125
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
126
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
127
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
128
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
129
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
130
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
131
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
132
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
133
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
134
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
135
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
136
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
137
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
138
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
139
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
140
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
141
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
142
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
143
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
144
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
145
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
146
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
147
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
148
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
149
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
150
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
151
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
152
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
153
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
154
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
155
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
156
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
157
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
158
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
159
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
160
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
161
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
162
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
163
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
164
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
165
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
166
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
167
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
168
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
169
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
170
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
171
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
172
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
173
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
174
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
175
لامرد
 
0
C
176
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
177
رشت
 
0
C
178
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
179
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C