# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
رودهن
 
83
A
 
76
B
2
گرمسار
 
76
B
 
88
A
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
5
قشم
 
0
C
 
0
C
6
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
7
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
10
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
11
ابهر
 
0
C
 
0
C
12
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
13
قم
 
34
C
 
68
B
14
خلخال
 
84
A
 
81
A
15
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
16
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
17
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
18
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
21
تبریز
 
84
A
 
91
A+
22
دهاقان
 
89
A
 
88
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
24
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
25
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
26
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
27
رشت
 
86
A
 
86
A
28
شیراز
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
30
گچساران
 
0
C
 
0
C
31
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
32
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
33
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
35
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
36
سنندج
 
62
C
 
84
A
37
قزوین
 
73
B
 
86
A
38
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
42
ساری
 
73
B
 
85
A
43
کرج
 
0
C
 
0
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
45
بناب
 
79
B
 
79
B
46
مشهد
 
60
C
 
39
C
47
ملایر
 
79
B
 
85
A
48
اهر
 
72
B
 
74
B
49
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
50
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
51
کرج
 
0
C
 
78
B
52
کرج
 
79
B
 
75
B
53
ابهر
 
56
C
 
0
C
54
مشهد
 
46
C
 
67
B
55
شوشتر
 
75
B
 
75
B
56
اراک
 
0
C
 
0
C
57
زنجان
 
71
B
 
80
A
58
همدان
 
78
B
 
80
A
59
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
60
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
61
کرج
 
0
C
 
0
C
62
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
63
قم
 
60
C
 
73
B
64
تبریز
 
89
A
 
94
A+
65
اهواز
 
81
A
 
91
A+
66
مرودشت
 
74
B
 
80
A
67
سنندج
 
56
C
 
77
B
68
فسا
 
0
C
 
44
C
69
مشهد
 
60
C
 
66
B
70
اراک
 
79
B
 
80
A
71
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
72
کرج
 
0
C
 
0
C
73
تنکابن
 
74
B
 
81
A
74
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
75
گرمسار
 
66
B
 
76
B
76
اهواز
 
71
B
 
70
B
77
رودهن
 
81
A
 
70
B
78
گرمسار
 
81
A
 
86
A
79
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
81
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
82
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
84
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
85
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
86
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
87
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
88
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
89
مبارکه
 
81
A
 
86
A
90
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
91
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
92
بروجرد
 
79
B
 
72
B
93
لارستان
 
74
B
 
80
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
95
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
96
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
97
آشتیان
 
0
C
 
0
C
98
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
99
رشت
100
کرج
 
67
B
 
82
A
101
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
102
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
103
رودهن
 
63
C
 
70
B
104
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
105
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
106
بروجرد
 
0
C
 
0
C
107
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
108
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
109
بوشهر
 
85
A
 
81
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
111
شوشتر
 
0
C
 
0
C
112
محلات
 
60
C
 
0
C
113
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
114
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
115
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
116
بابل
 
96
A+
 
90
A+
117
تاکستان
 
74
B
 
82
A
118
گرمسار
 
66
B
 
74
B
119
چالوس
 
0
C
 
0
C
120
ساوه
 
76
B
 
74
B
121
دهاقان
 
60
C
 
70
B
122
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
124
بجنورد
 
79
B
 
72
B
125
بجنورد
 
50
C
 
71
B
126
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
127
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
128
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
129
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
130
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
131
شاهرود
 
0
C
 
0
C
132
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
133
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
134
رودهن
 
86
A
 
80
A
135
ابهر
 
15
C
 
0
C
136
همدان
 
76
B
 
66
B
137
خوی
 
69
B
 
69
B
138
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
139
شوشتر
 
71
B
 
68
B
140
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
141
رودهن
 
86
A
 
74
B
142
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
143
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
144
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
145
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
146
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
147
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
148
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
149
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
150
کرج
 
86
A
 
74
B
151
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
152
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
153
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
154
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
155
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
156
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
157
بابل
 
96
A+
 
81
A
158
شیراز
 
0
C
 
0
C
159
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
160
چالوس
 
0
C
 
0
C
161
شهرضا
 
0
C
 
0
C
162
تاکستان
 
52
C
 
47
C
163
شیراز
 
79
B
 
72
B
164
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
165
شیراز
 
81
A
 
72
B
166
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
167
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
168
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
169
تبریز
 
82
A
 
91
A+
170
لامرد
171
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
172
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
174
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
175
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
176
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
177
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
178
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
179
سمنان
 
50
C
 
57
C