# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
رودهن
 
83
A
 
76
B
2
گرمسار
 
76
B
 
88
A
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
5
قشم
 
0
C
 
0
C
6
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
7
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
10
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
11
ابهر
 
0
C
 
0
C
12
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
13
قم
 
34
C
 
68
B
14
خلخال
 
84
A
 
81
A
15
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
16
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
17
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
18
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
21
تبریز
 
84
A
 
91
A+
22
دهاقان
 
89
A
 
88
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
24
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
25
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
26
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
27
رشت
 
86
A
 
86
A
28
شیراز
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
30
گچساران
 
0
C
 
0
C
31
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
32
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
33
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
35
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
36
سنندج
 
62
C
 
84
A
37
قزوین
 
73
B
 
86
A
38
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
42
ساری
 
73
B
 
85
A
43
کرج
 
0
C
 
0
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
45
بناب
 
79
B
 
79
B
46
مشهد
 
60
C
 
39
C
47
ملایر
 
79
B
 
85
A
48
اهر
 
72
B
 
74
B
49
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
50
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
51
کرج
 
0
C
 
78
B
52
کرج
 
79
B
 
75
B
53
ابهر
 
56
C
 
0
C
54
مشهد
 
46
C
 
67
B
55
شوشتر
 
75
B
 
75
B
56
اراک
 
0
C
 
0
C
57
زنجان
 
71
B
 
80
A
58
همدان
 
78
B
 
80
A
59
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
60
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
61
کرج
 
0
C
 
0
C
62
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
63
قم
 
60
C
 
73
B
64
تبریز
 
89
A
 
94
A+
65
اهواز
 
81
A
 
91
A+
66
مرودشت
 
74
B
 
80
A
67
سنندج
 
56
C
 
77
B
68
فسا
 
0
C
 
44
C
69
مشهد
 
60
C
 
66
B
70
اراک
 
79
B
 
80
A
71
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
72
کرج
 
0
C
 
0
C
73
تنکابن
 
74
B
 
81
A
74
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
75
گرمسار
 
66
B
 
76
B
76
اهواز
 
71
B
 
70
B
77
رودهن
 
81
A
 
70
B
78
گرمسار
 
81
A
 
86
A
79
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
81
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
82
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
84
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
85
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
86
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
87
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
88
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
89
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
90
مبارکه
 
81
A
 
86
A
91
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
92
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
93
بروجرد
 
79
B
 
72
B
94
لارستان
 
74
B
 
80
A
95
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
96
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
97
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
98
آشتیان
 
0
C
 
0
C
99
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
100
رشت
101
کرج
 
67
B
 
82
A
102
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
103
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
104
رودهن
 
63
C
 
70
B
105
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
106
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
107
بروجرد
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
109
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
110
بوشهر
 
85
A
 
81
A
111
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
112
شوشتر
 
0
C
 
0
C
113
محلات
 
60
C
 
0
C
114
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
115
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
116
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
117
بابل
 
96
A+
 
90
A+
118
تاکستان
 
74
B
 
82
A
119
گرمسار
 
66
B
 
74
B
120
چالوس
 
0
C
 
0
C
121
ساوه
 
76
B
 
74
B
122
دهاقان
 
60
C
 
70
B
123
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
125
بجنورد
 
79
B
 
72
B
126
بجنورد
 
50
C
 
71
B
127
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
128
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
129
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
130
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
131
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
132
شاهرود
 
0
C
 
0
C
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
134
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
135
رودهن
 
86
A
 
80
A
136
ابهر
 
15
C
 
0
C
137
همدان
 
76
B
 
66
B
138
خوی
 
69
B
 
69
B
139
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
140
شوشتر
 
71
B
 
68
B
141
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
142
رودهن
 
86
A
 
74
B
143
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
144
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
145
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
146
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
147
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
148
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
150
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
151
کرج
 
86
A
 
74
B
152
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
153
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
154
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
155
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
156
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
157
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
158
بابل
 
96
A+
 
81
A
159
شیراز
 
0
C
 
0
C
160
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
161
چالوس
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
163
شهرضا
 
0
C
 
0
C
164
تاکستان
 
52
C
 
47
C
165
شیراز
 
79
B
 
72
B
166
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
167
شیراز
 
81
A
 
72
B
168
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
169
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
170
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
171
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
172
تبریز
 
82
A
 
91
A+
173
لامرد
174
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
175
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
176
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
177
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
178
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
179
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
180
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
181
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
182
سمنان
 
50
C
 
57
C