# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
2
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
7
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
10
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
11
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
13
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
14
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
15
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
16
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
17
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
18
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
22
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
24
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
28
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
30
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
33
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
35
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
36
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
37
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
38
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
43
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
45
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
46
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
47
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
48
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
49
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
52
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
53
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
54
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
55
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
56
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
58
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
59
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
61
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
63
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
64
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
65
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
66
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
67
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
68
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
69
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
70
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
71
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
72
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
74
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
75
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
76
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
77
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
78
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
79
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
81
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
82
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
84
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
85
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
86
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
89
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
90
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
92
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
93
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
95
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
97
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
رشت
 
0
C
100
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
101
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
102
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
104
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
105
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
108
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
109
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
111
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
112
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
113
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
114
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
115
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
116
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
117
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
118
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
119
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
120
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
122
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
123
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
125
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
126
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
127
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
128
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
129
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
131
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
132
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
134
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
135
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
136
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
137
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
138
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
139
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
140
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
141
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
142
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
144
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
146
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
148
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
149
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
150
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
151
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
152
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
153
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
154
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
155
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
156
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
158
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
159
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
162
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
164
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
165
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
166
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
167
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
168
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
170
لامرد
 
0
C
171
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
172
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
175
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
176
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
177
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
178
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
179
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B