# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
ابهر
 
15
C
 
0
C
2
ابهر
 
56
C
 
0
C
3
ابهر
 
0
C
 
0
C
4
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
6
اراک
 
79
B
 
80
A
7
اراک
 
0
C
 
0
C
8
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
9
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
10
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
11
آشتیان
 
0
C
 
0
C
12
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
13
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
14
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
15
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
16
اهر
 
72
B
 
74
B
17
اهواز
 
71
B
 
70
B
18
اهواز
 
81
A
 
91
A+
19
بابل
 
96
A+
 
81
A
20
بابل
 
96
A+
 
90
A+
21
بجنورد
 
50
C
 
71
B
22
بجنورد
 
79
B
 
72
B
23
بروجرد
 
0
C
 
0
C
24
بروجرد
 
79
B
 
72
B
25
بناب
 
79
B
 
79
B
26
بوشهر
 
85
A
 
81
A
27
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
28
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
29
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
30
تاکستان
 
52
C
 
47
C
31
تاکستان
 
74
B
 
82
A
32
تبریز
 
82
A
 
91
A+
33
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
34
تبریز
 
89
A
 
94
A+
35
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
36
تبریز
 
84
A
 
91
A+
37
تنکابن
 
74
B
 
81
A
38
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
39
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
40
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
41
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
42
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
43
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
44
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
45
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
46
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
47
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
48
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
49
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
51
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
52
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
53
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
54
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
55
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
56
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
57
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
58
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
59
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
60
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
62
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
64
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
65
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
66
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
67
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
68
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
69
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
70
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
71
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
72
چالوس
 
0
C
 
0
C
73
چالوس
 
0
C
 
0
C
74
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
75
خلخال
 
84
A
 
81
A
76
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
77
خوی
 
69
B
 
69
B
78
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
79
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
80
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
81
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
82
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
83
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
84
دهاقان
 
60
C
 
70
B
85
دهاقان
 
89
A
 
88
A
86
رشت
87
رشت
 
86
A
 
86
A
88
رودهن
 
86
A
 
74
B
89
رودهن
 
86
A
 
80
A
90
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
91
رودهن
 
63
C
 
70
B
92
رودهن
 
81
A
 
70
B
93
رودهن
 
83
A
 
76
B
94
زنجان
 
71
B
 
80
A
95
ساری
 
73
B
 
85
A
96
ساوه
 
76
B
 
74
B
97
سمنان
 
50
C
 
57
C
98
سنندج
 
56
C
 
77
B
99
سنندج
 
62
C
 
84
A
100
شاهرود
 
0
C
 
0
C
101
شیراز
 
81
A
 
72
B
102
شیراز
 
79
B
 
72
B
103
شیراز
 
0
C
 
0
C
104
شیراز
 
0
C
 
0
C
105
شهرضا
 
0
C
 
0
C
106
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
107
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
108
شوشتر
 
71
B
 
68
B
109
شوشتر
 
0
C
 
0
C
110
شوشتر
 
75
B
 
75
B
111
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
113
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
115
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
116
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
117
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
118
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
119
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
120
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
121
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
122
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
123
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
124
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
125
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
128
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
129
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
130
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
131
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
132
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
133
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
134
فسا
 
0
C
 
44
C
135
قزوین
 
73
B
 
86
A
136
قشم
 
0
C
 
0
C
137
قم
 
60
C
 
73
B
138
قم
 
34
C
 
68
B
139
کرج
 
86
A
 
74
B
140
کرج
 
67
B
 
82
A
141
کرج
 
0
C
 
0
C
142
کرج
 
0
C
 
0
C
143
کرج
 
79
B
 
75
B
144
کرج
 
0
C
 
78
B
145
کرج
 
0
C
 
0
C
146
گچساران
 
0
C
 
0
C
147
گرمسار
 
66
B
 
74
B
148
گرمسار
 
81
A
 
86
A
149
گرمسار
 
66
B
 
76
B
150
گرمسار
 
76
B
 
88
A
151
لارستان
 
74
B
 
80
A
152
لامرد
153
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
154
مبارکه
 
81
A
 
86
A
155
محلات
 
60
C
 
0
C
156
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
158
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
159
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
160
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
161
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
162
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
163
مرودشت
 
74
B
 
80
A
164
مشهد
 
60
C
 
66
B
165
مشهد
 
46
C
 
67
B
166
مشهد
 
60
C
 
39
C
167
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
168
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
169
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
170
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
171
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
172
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
173
ملایر
 
79
B
 
85
A
174
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
175
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
176
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
177
همدان
 
76
B
 
66
B
178
همدان
 
78
B
 
80
A
179
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C