# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
2
همدان
 
76
B
 
66
B
3
همدان
 
78
B
 
80
A
4
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
5
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
6
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
7
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
8
ملایر
 
79
B
 
85
A
9
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
10
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
11
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
12
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
13
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
14
مشهد
 
60
C
 
66
B
15
مشهد
 
46
C
 
67
B
16
مشهد
 
60
C
 
39
C
17
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
18
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
19
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
20
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
21
مرودشت
 
74
B
 
80
A
22
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
23
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
24
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
25
محلات
 
60
C
 
0
C
26
مبارکه
 
81
A
 
86
A
27
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
28
لامرد
29
لارستان
 
74
B
 
80
A
30
گرمسار
 
66
B
 
74
B
31
گرمسار
 
81
A
 
86
A
32
گرمسار
 
66
B
 
76
B
33
گرمسار
 
76
B
 
88
A
34
گچساران
 
0
C
 
0
C
35
کرج
 
86
A
 
74
B
36
کرج
 
67
B
 
82
A
37
کرج
 
0
C
 
0
C
38
کرج
 
0
C
 
0
C
39
کرج
 
79
B
 
75
B
40
کرج
 
0
C
 
78
B
41
کرج
 
0
C
 
0
C
42
قم
 
60
C
 
73
B
43
قم
 
34
C
 
68
B
44
قشم
 
0
C
 
0
C
45
قزوین
 
73
B
 
86
A
46
فسا
 
0
C
 
44
C
47
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
48
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
49
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
50
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
51
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
54
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
55
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
56
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
58
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
59
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
60
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
61
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
63
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
66
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
67
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
68
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
70
شوشتر
 
71
B
 
68
B
71
شوشتر
 
0
C
 
0
C
72
شوشتر
 
75
B
 
75
B
73
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
74
شهرضا
 
0
C
 
0
C
75
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
76
شیراز
 
81
A
 
72
B
77
شیراز
 
79
B
 
72
B
78
شیراز
 
0
C
 
0
C
79
شیراز
 
0
C
 
0
C
80
شاهرود
 
0
C
 
0
C
81
سنندج
 
56
C
 
77
B
82
سنندج
 
62
C
 
84
A
83
سمنان
 
50
C
 
57
C
84
ساوه
 
76
B
 
74
B
85
ساری
 
73
B
 
85
A
86
زنجان
 
71
B
 
80
A
87
رودهن
 
86
A
 
74
B
88
رودهن
 
86
A
 
80
A
89
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
90
رودهن
 
63
C
 
70
B
91
رودهن
 
81
A
 
70
B
92
رودهن
 
83
A
 
76
B
93
رشت
94
رشت
 
86
A
 
86
A
95
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
96
دهاقان
 
60
C
 
70
B
97
دهاقان
 
89
A
 
88
A
98
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
99
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
100
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
101
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
102
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
103
خوی
 
69
B
 
69
B
104
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
105
خلخال
 
84
A
 
81
A
106
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
107
چالوس
 
0
C
 
0
C
108
چالوس
 
0
C
 
0
C
109
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
110
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
111
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
112
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
113
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
114
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
115
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
116
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
117
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
118
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
120
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
121
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
125
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
126
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
127
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
128
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
129
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
130
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
131
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
132
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
133
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
134
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
135
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
136
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
137
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
138
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
139
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
140
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
141
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
142
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
143
تنکابن
 
74
B
 
81
A
144
تبریز
 
82
A
 
91
A+
145
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
146
تبریز
 
89
A
 
94
A+
147
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
148
تبریز
 
84
A
 
91
A+
149
تاکستان
 
52
C
 
47
C
150
تاکستان
 
74
B
 
82
A
151
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
152
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
153
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
154
بوشهر
 
85
A
 
81
A
155
بناب
 
79
B
 
79
B
156
بروجرد
 
0
C
 
0
C
157
بروجرد
 
79
B
 
72
B
158
بجنورد
 
50
C
 
71
B
159
بجنورد
 
79
B
 
72
B
160
بابل
 
96
A+
 
81
A
161
بابل
 
96
A+
 
90
A+
162
اهواز
 
71
B
 
70
B
163
اهواز
 
81
A
 
91
A+
164
اهر
 
72
B
 
74
B
165
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
166
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
167
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
168
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
169
آشتیان
 
0
C
 
0
C
170
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
171
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
172
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
173
اراک
 
79
B
 
80
A
174
اراک
 
0
C
 
0
C
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
176
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
177
ابهر
 
15
C
 
0
C
178
ابهر
 
56
C
 
0
C
179
ابهر
 
0
C
 
0
C