# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
2
همدان
 
76
B
 
66
B
3
همدان
 
78
B
 
80
A
4
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
5
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
6
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
7
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
8
ملایر
 
79
B
 
85
A
9
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
10
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
11
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
12
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
13
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
14
مشهد
 
60
C
 
66
B
15
مشهد
 
46
C
 
67
B
16
مشهد
 
60
C
 
39
C
17
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
18
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
19
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
20
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
21
مرودشت
 
74
B
 
80
A
22
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
23
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
24
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
25
محلات
 
60
C
 
0
C
26
مبارکه
 
81
A
 
86
A
27
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
28
لامرد
29
لارستان
 
74
B
 
80
A
30
گرمسار
 
66
B
 
74
B
31
گرمسار
 
81
A
 
86
A
32
گرمسار
 
66
B
 
76
B
33
گرمسار
 
76
B
 
88
A
34
گچساران
 
0
C
 
0
C
35
کرج
 
86
A
 
74
B
36
کرج
 
67
B
 
82
A
37
کرج
 
0
C
 
0
C
38
کرج
 
0
C
 
0
C
39
کرج
 
79
B
 
75
B
40
کرج
 
0
C
 
78
B
41
کرج
 
0
C
 
0
C
42
قم
 
60
C
 
73
B
43
قم
 
34
C
 
68
B
44
قشم
 
0
C
 
0
C
45
قزوین
 
73
B
 
86
A
46
فسا
 
0
C
 
44
C
47
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
48
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
49
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
50
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
51
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
54
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
57
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
58
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
60
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
61
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
64
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
67
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
68
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
69
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
70
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
71
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
72
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
73
شوشتر
 
71
B
 
68
B
74
شوشتر
 
0
C
 
0
C
75
شوشتر
 
75
B
 
75
B
76
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
77
شهرضا
 
0
C
 
0
C
78
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
79
شیراز
 
81
A
 
72
B
80
شیراز
 
79
B
 
72
B
81
شیراز
 
0
C
 
0
C
82
شیراز
 
0
C
 
0
C
83
شاهرود
 
0
C
 
0
C
84
سنندج
 
56
C
 
77
B
85
سنندج
 
62
C
 
84
A
86
سمنان
 
50
C
 
57
C
87
ساوه
 
76
B
 
74
B
88
ساری
 
73
B
 
85
A
89
زنجان
 
71
B
 
80
A
90
رودهن
 
86
A
 
74
B
91
رودهن
 
86
A
 
80
A
92
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
93
رودهن
 
63
C
 
70
B
94
رودهن
 
81
A
 
70
B
95
رودهن
 
83
A
 
76
B
96
رشت
97
رشت
 
86
A
 
86
A
98
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
99
دهاقان
 
60
C
 
70
B
100
دهاقان
 
89
A
 
88
A
101
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
102
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
103
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
104
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
105
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
106
خوی
 
69
B
 
69
B
107
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
108
خلخال
 
84
A
 
81
A
109
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
110
چالوس
 
0
C
 
0
C
111
چالوس
 
0
C
 
0
C
112
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
113
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
114
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
115
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
116
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
118
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
119
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
120
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
121
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
125
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
127
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
128
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
129
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
130
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
131
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
132
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
133
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
134
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
135
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
136
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
137
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
138
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
139
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
140
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
141
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
142
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
143
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
144
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
145
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
146
تنکابن
 
74
B
 
81
A
147
تبریز
 
82
A
 
91
A+
148
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
149
تبریز
 
89
A
 
94
A+
150
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
151
تبریز
 
84
A
 
91
A+
152
تاکستان
 
52
C
 
47
C
153
تاکستان
 
74
B
 
82
A
154
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
155
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
156
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
157
بوشهر
 
85
A
 
81
A
158
بناب
 
79
B
 
79
B
159
بروجرد
 
0
C
 
0
C
160
بروجرد
 
79
B
 
72
B
161
بجنورد
 
50
C
 
71
B
162
بجنورد
 
79
B
 
72
B
163
بابل
 
96
A+
 
81
A
164
بابل
 
96
A+
 
90
A+
165
اهواز
 
71
B
 
70
B
166
اهواز
 
81
A
 
91
A+
167
اهر
 
72
B
 
74
B
168
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
169
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
170
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
171
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
172
آشتیان
 
0
C
 
0
C
173
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
174
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
175
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
176
اراک
 
79
B
 
80
A
177
اراک
 
0
C
 
0
C
178
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
179
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
180
ابهر
 
15
C
 
0
C
181
ابهر
 
56
C
 
0
C
182
ابهر
 
0
C
 
0
C