# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
2
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
5
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
22
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
23
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
24
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
26
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
28
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
29
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
30
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
31
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
32
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
33
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
34
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
35
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
36
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
37
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
38
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
39
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
40
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
41
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
42
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
43
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
44
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
45
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
46
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
47
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
48
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
49
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
50
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
51
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
52
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
53
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
54
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
55
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
56
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
57
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
58
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
60
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
61
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
62
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
63
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
65
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
66
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
67
مشهد
 
0
C