# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
3
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
4
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
5
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
6
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
9
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
11
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
12
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
17
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
18
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
19
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
21
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
22
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
24
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
26
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
27
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
28
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
31
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
32
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
33
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
34
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
35
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
38
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
39
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
43
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
46
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
47
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
48
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
49
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
50
مشهد
 
0
C
51
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
52
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
53
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
54
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
55
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
56
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
57
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
60
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
61
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
62
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
63
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
64
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
65
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
66
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
67
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B