# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
اراک
 
0
C
 
0
C
3
اراک
 
0
C
 
0
C
4
اراک
 
20
C
 
58
C
5
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
6
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
7
آشتیان
 
0
C
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
9
اهر
 
44
C
 
0
C
10
اهواز
 
40
C
 
60
C
11
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
12
پرند
 
70
B
 
88
A
13
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
14
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
15
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
16
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
17
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
18
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
19
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
20
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
21
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
22
جیرفت
 
0
C
 
0
C
23
جهرم
 
96
A+
 
82
A
24
چالوس
 
0
C
 
0
C
25
چالوس
 
0
C
 
0
C
26
دامغان
 
74
B
 
78
B
27
دامغان
 
67
B
 
86
A
28
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
29
رشت
 
79
B
 
83
A
30
زاهدان
 
0
C
 
0
C
31
زرند
 
35
C
 
0
C
32
زنجان
 
66
B
 
78
B
33
ساوه
 
0
C
 
34
C
34
ساوه
 
0
C
 
0
C
35
شاهرود
 
76
B
 
77
B
36
شاهرود
 
0
C
 
0
C
37
شاهرود
 
0
C
 
0
C
38
شاهرود
 
60
C
 
70
B
39
شیراز
 
98
A+
 
84
A
40
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
41
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
42
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
43
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
46
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
47
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
48
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
49
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
50
قم
 
84
A
 
81
A
51
قوچان
 
93
A+
 
88
A
52
کرج
 
88
A
 
92
A+
53
کرج
 
86
A
 
84
A
54
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
55
گرمسار
 
62
C
 
82
A
56
گرمسار
 
0
C
 
0
C
57
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
58
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
59
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
60
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
61
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
62
مرودشت
 
74
B
 
66
B
63
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
64
مشهد
 
84
A
 
88
A
65
مشهد
66
ورامین
 
76
B
 
77
B
67
ورامین
 
0
C
 
64
C