# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
ورامین
 
76
B
 
77
B
2
ورامین
 
0
C
 
64
C
3
مشهد
 
84
A
 
88
A
4
مشهد
5
مرودشت
 
74
B
 
66
B
6
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
7
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
8
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
9
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
10
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
11
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
12
گرمسار
 
62
C
 
82
A
13
گرمسار
 
0
C
 
0
C
14
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
15
کرج
 
88
A
 
92
A+
16
کرج
 
86
A
 
84
A
17
قوچان
 
93
A+
 
88
A
18
قم
 
84
A
 
81
A
19
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
20
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
21
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
22
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
23
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
24
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
25
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
26
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
27
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
28
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
29
شیراز
 
98
A+
 
84
A
30
شاهرود
 
76
B
 
77
B
31
شاهرود
 
0
C
 
0
C
32
شاهرود
 
0
C
 
0
C
33
شاهرود
 
60
C
 
70
B
34
ساوه
 
0
C
 
34
C
35
ساوه
 
0
C
 
0
C
36
زنجان
 
66
B
 
78
B
37
زرند
 
35
C
 
0
C
38
زاهدان
 
0
C
 
0
C
39
رشت
 
79
B
 
83
A
40
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
41
دامغان
 
74
B
 
78
B
42
دامغان
 
67
B
 
86
A
43
چالوس
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
 
0
C
 
0
C
45
جهرم
 
96
A+
 
82
A
46
جیرفت
 
0
C
 
0
C
47
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
48
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
49
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
50
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
51
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
52
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
53
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
54
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
55
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
56
پرند
 
70
B
 
88
A
57
اهواز
 
40
C
 
60
C
58
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
59
اهر
 
44
C
 
0
C
60
اصفهان (خوراسگان)
61
آشتیان
 
0
C
 
0
C
62
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
63
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
64
اراک
 
85
A
 
75
B
65
اراک
 
0
C
 
0
C
66
اراک
 
0
C
 
0
C
67
اراک
 
20
C
 
58
C