# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
6
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
7
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
8
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
9
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
10
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
12
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
13
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
14
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+