# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
2
یزد
 
0
C
 
0
C
3
جیرفت
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
5
تنکابن
 
0
C
 
0
C
6
مشهد
 
42
C
 
58
C
7
آستارا
 
50
C
 
63
C
8
ساری
 
67
B
 
0
C
9
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
10
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
11
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
13
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
14
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
15
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+