# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
2
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
3
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
4
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
5
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
6
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
7
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
8
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
9
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
14
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C