# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
مشهد
 
42
C
 
58
C
2
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
5
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
6
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
7
ساری
 
67
B
 
0
C
8
یزد
 
0
C
 
0
C
9
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
10
جیرفت
 
0
C
 
0
C
11
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
12
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
13
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
14
تنکابن
 
0
C
 
0
C
15
آستارا
 
50
C
 
63
C