# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ابهر
 
15
C
2
ابهر
 
56
C
3
ابهر
 
0
C
4
آیت الله آملی
 
60
C
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
6
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
7
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
8
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
10
اراک
 
85
A
11
اراک
 
94
A+
12
اراک
 
0
C
13
اراک
 
0
C
14
اراک
 
0
C
15
اراک
 
93
A+
16
اراک
 
20
C
17
اراک
 
79
B
18
اراک
 
0
C
19
اراک
 
30
C
20
ارسنجان
 
68
B
21
آزادشهر
 
55
C
22
آزادشهر
 
58
C
23
آستارا
 
50
C
24
اسلامشهر
 
0
C
25
اسلامشهر
 
61
C
26
یاسوج
 
91
A+
27
یاسوج
 
0
C
28
آشتیان
 
0
C
29
آشتیان
 
0
C
30
اصفهان (خوراسگان)
31
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
32
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
33
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
34
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
35
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
36
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
37
اهر
 
46
C
38
اهر
 
72
B
39
اهر
 
44
C
40
اهواز
 
40
C
41
اهواز
 
86
A
42
اهواز
 
81
A
43
اهواز
 
71
B
44
اهواز
 
77
B
45
اهواز
 
81
A
46
اهواز
 
64
C
47
اهواز
 
96
A+
48
بابل
 
96
A+
49
بابل
 
75
B
50
بابل
 
96
A+
51
بجنورد
 
50
C
52
بجنورد
 
79
B
53
بیرجند
 
0
C
54
بروجرد
 
90
A+
55
بروجرد
 
0
C
56
بروجرد
 
79
B
57
بناب
 
79
B
58
بندرعباس
 
0
C
59
بوشهر
 
85
A
60
بوشهر
 
0
C
61
بوشهر
 
96
A+
62
بوشهر
 
0
C
63
بوشهر
 
0
C
64
پرند
 
70
B
65
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
66
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
67
پژوهشگران جوان
 
85
A
68
تاکستان
 
52
C
69
تاکستان
 
22
C
70
تاکستان
 
74
B
71
تاکستان
 
64
C
72
تاکستان
 
32
C
73
تبریز
 
96
A+
74
تبریز
 
89
A
75
تبریز
 
96
A+
76
تبریز
 
92
A+
77
تبریز
 
82
A
78
تبریز
 
27
C
79
تبریز
 
89
A
80
تبریز
 
96
A+
81
تبریز
 
84
A
82
تنکابن
 
87
A
83
تنکابن
 
96
A+
84
تنکابن
 
93
A+
85
تنکابن
 
0
C
86
تنکابن
 
74
B
87
تنکابن
 
0
C
88
تهران پزشکی
 
91
A+
89
تهران جنوب
 
87
A
90
تهران جنوب
 
91
A+
91
تهران جنوب
 
20
C
92
تهران جنوب
 
93
A+
93
تهران جنوب
 
59
C
94
تهران جنوب
 
15
C
95
تهران جنوب
 
20
C
96
تهران جنوب
 
96
A+
97
تهران جنوب
 
24
C
98
تهران جنوب
 
0
C
99
تهران جنوب
 
91
A+
100
تهران جنوب
 
0
C
101
تهران جنوب
 
30
C
102
تهران جنوب
 
0
C
103
تهران شمال
 
0
C
104
تهران شمال
 
0
C
105
تهران شمال
 
0
C
106
تهران شمال
 
0
C
107
تهران شمال
 
79
B
108
تهران شمال
 
70
B
109
تهران شمال
 
30
C
110
تهران شمال
 
0
C
111
تهران شمال
 
73
B
112
تهران شمال
 
0
C
113
تهران شمال
 
60
C
114
تهران شمال
 
66
B
115
تهران شمال
 
0
C
116
تهران شمال
 
0
C
117
تهران غرب
 
0
C
118
تهران مرکزی
 
79
B
119
تهران مرکزی
 
0
C
120
تهران مرکزی
 
0
C
121
تهران مرکزی
 
0
C
122
تهران مرکزی
 
84
A
123
تهران مرکزی
 
80
A
124
تهران مرکزی
 
98
A+
125
تهران مرکزی
 
91
A+
126
تهران مرکزی
 
45
C
127
تهران مرکزی
 
96
A+
128
تهران مرکزی
 
96
A+
129
تهران مرکزی
 
48
C
130
تهران مرکزی
 
0
C
131
تهران مرکزی
 
0
C
132
تهران مرکزی
 
0
C
133
تهران مرکزی
 
0
C
134
تهران مرکزی
 
0
C
135
تهران مرکزی
 
26
C
136
تهران مرکزی
 
0
C
137
تهران مرکزی
 
86
A
138
تهران مرکزی
 
0
C
139
تهران مرکزی
 
81
A
140
تهران مرکزی
 
0
C
141
جیرفت
 
0
C
142
جیرفت
 
0
C
143
جیرفت
 
96
A+
144
جیرفت
 
91
A+
145
جیرفت
 
96
A+
146
جهرم
 
96
A+
147
چالوس
 
0
C
148
چالوس
 
0
C
149
چالوس
 
0
C
150
چالوس
 
0
C
151
چالوس
 
0
C
152
چالوس
 
0
C
153
چالوس
 
0
C
154
خرم آباد
 
20
C
155
خلخال
 
84
A
156
خمینی شهر
 
83
A
157
خمینی شهر
 
42
C
158
خوی
 
69
B
159
خوی
 
0
C
160
دامغان
 
74
B
161
دامغان
 
92
A+
162
دامغان
 
67
B
163
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
164
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
165
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
166
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
167
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
168
دزفول
 
59
C
169
دزفول
 
0
C
170
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
171
دندانپزشکی
 
96
A+
172
دهاقان
 
93
A+
173
دهاقان
 
60
C
174
دهاقان
 
89
A
175
رشت
 
92
A+
176
رشت
 
91
A+
177
رشت
 
79
B
178
رشت
 
96
A+
179
رشت
180
رشت
 
86
A
181
رودهن
 
86
A
182
رودهن
 
86
A
183
رودهن
 
93
A+
184
رودهن
 
63
C
185
رودهن
 
81
A
186
رودهن
 
83
A
187
زاهدان
 
0
C
188
یزد
 
34
C
189
یزد
 
0
C
190
زرند
 
35
C
191
زنجان
 
71
B
192
زنجان
 
66
B
193
ساری
 
89
A
194
ساری
 
67
B
195
ساری
 
73
B
196
ساوه
 
0
C
197
ساوه
 
0
C
198
ساوه
 
0
C
199
ساوه
 
76
B
200
سبزوار
 
82
A
201
سمنان
 
50
C
202
سمنان
 
79
B
203
سنندج
 
0
C
204
سنندج
 
56
C
205
سنندج
 
62
C
206
شاهرود
 
76
B
207
شاهرود
 
0
C
208
شاهرود
 
0
C
209
شاهرود
 
0
C
210
شاهرود
 
60
C
211
شاهرود
 
0
C
212
شبستر
 
0
C
213
شیراز
 
98
A+
214
شیراز
 
81
A
215
شیراز
 
79
B
216
شیراز
 
0
C
217
شیراز
 
0
C
218
شیراز
 
0
C
219
شیراز
 
0
C
220
شهرضا
 
93
A+
221
شهرضا
 
0
C
222
شهرضا
 
93
A+
223
شهر قدس
 
98
A+
224
شهر قدس
 
67
B
225
شهر قدس
 
0
C
226
شهرکرد
 
84
A
227
شهرکرد
 
82
A
228
شهرکرد
 
89
A
229
شهر مجلسی
 
87
A
230
شهر مجلسی
 
89
A
231
شهر مجلسی
232
شهر مجلسی
 
89
A
233
شوشتر
 
82
A
234
شوشتر
 
71
B
235
شوشتر
 
0
C
236
شوشتر
 
75
B
237
شوشتر
 
0
C
238
شوشتر
 
0
C
239
شوشتر
 
58
C
240
شوشتر
 
54
C
241
علی آبادکتول
 
0
C
242
علوم دارویی
 
81
A
243
علوم دارویی
 
82
A
244
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
245
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
246
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
247
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
248
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
249
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
250
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
251
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
252
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
253
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
254
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
255
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
256
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
257
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
258
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
259
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
260
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
261
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
262
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
263
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
264
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
265
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
266
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
267
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
268
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
269
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
270
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
271
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
272
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
273
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
274
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
275
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
276
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
277
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
278
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
279
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
280
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
281
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
282
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
283
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
284
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
285
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
286
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
287
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
288
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
289
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
290
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
291
فیروزآباد
 
0
C
292
فیروزکوه
 
60
C
293
فیروزکوه
 
86
A
294
فسا
 
0
C
295
قائم‌شهر
 
60
C
296
قزوین
 
85
A
297
قزوین
 
92
A+
298
قزوین
 
80
A
299
قزوین
 
93
A+
300
قزوین
 
73
B
301
قشم
 
0
C
302
قم
 
84
A
303
قم
 
60
C
304
قم
 
34
C
305
قوچان
 
93
A+
306
کرج
 
88
A
307
کرج
 
86
A
308
کرج
 
86
A
309
کرج
 
82
A
310
کرج
 
47
C
311
کرج
 
0
C
312
کرج
 
67
B
313
کرج
 
30
C
314
کرج
 
0
C
315
کرج
 
72
B
316
کرج
 
0
C
317
کرج
 
79
B
318
کرج
 
0
C
319
کرج
 
0
C
320
کرمانشاه
 
98
A+
321
گچساران
 
0
C
322
گرگان
 
96
A+
323
گرگان
 
80
A
324
گرگان
 
96
A+
325
گرمسار
 
0
C
326
گرمسار
 
66
B
327
گرمسار
 
81
A
328
گرمسار
 
66
B
329
گرمسار
 
62
C
330
گرمسار
 
73
B
331
گرمسار
 
76
B
332
گرمسار
 
0
C
333
لارستان
 
74
B
334
لامرد
335
لاهیجان
 
59
C
336
لاهیجان
 
0
C
337
لاهیجان
 
96
A+
338
لاهیجان
 
87
A
339
لاهیجان
 
0
C
340
لاهیجان
 
0
C
341
میانه
 
89
A
342
ماهشهر
 
0
C
343
مبارکه
 
81
A
344
محلات
 
60
C
345
مراغه
 
25
C
346
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
347
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
348
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
349
مرودشت
 
82
A
350
مرودشت
 
74
B
351
مرودشت
 
96
A+
352
مرودشت
 
96
A+
353
مرودشت
 
92
A+
354
مرودشت
 
89
A
355
مرودشت
 
93
A+
356
مرودشت
 
93
A+
357
مرودشت
 
74
B
358
مرودشت
 
79
B
359
مرودشت
 
86
A
360
مشهد
 
84
A
361
مشهد
362
مشهد
363
مشهد
 
63
C
364
مشهد
 
60
C
365
مشهد
 
42
C
366
مشهد
 
46
C
367
مشهد
 
60
C
368
مشهد
 
46
C
369
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
370
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
371
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
372
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
373
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
374
ملایر
 
96
A+
375
ملایر
 
0
C
376
ملایر
 
79
B
377
نجف‌آباد
 
76
B
378
نجف‌آباد
 
79
B
379
نجف‌آباد
 
73
B
380
نجف‌آباد
 
86
A
381
نجف‌آباد
 
84
A
382
نجف‌آباد
 
79
B
383
نور
 
85
A
384
همدان
 
76
B
385
همدان
 
78
B
386
همدان
 
78
B
387
واحد ارومیه
 
0
C
388
واحد الکترونیکی
 
26
C
389
واحد بندر انزلی
 
0
C
390
واحد کازرون
 
0
C
391
واحدکرج
 
52
C
392
ورامین
 
76
B
393
ورامین
 
15
C
394
ورامین
 
0
C
395
ورامین
 
0
C