# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
ابهر
 
15
C
 
0
C
2
ابهر
 
56
C
 
0
C
3
ابهر
 
0
C
 
0
C
4
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
6
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
7
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
8
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
10
اراک
 
85
A
 
75
B
11
اراک
 
94
A+
 
92
A+
12
اراک
 
0
C
 
0
C
13
اراک
 
0
C
 
0
C
14
اراک
 
0
C
 
0
C
15
اراک
 
93
A+
 
37
C
16
اراک
 
20
C
 
58
C
17
اراک
 
79
B
 
80
A
18
اراک
 
0
C
 
0
C
19
اراک
 
30
C
 
0
C
20
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
21
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
22
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
23
آستارا
 
50
C
 
63
C
24
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
25
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
26
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
27
یاسوج
 
0
C
 
0
C
28
آشتیان
 
0
C
 
0
C
29
آشتیان
 
0
C
 
0
C
30
اصفهان (خوراسگان)
31
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
32
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
33
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
34
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
35
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
36
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
37
اهر
 
46
C
 
0
C
38
اهر
 
72
B
 
74
B
39
اهر
 
44
C
 
0
C
40
اهواز
 
40
C
 
60
C
41
اهواز
 
86
A
 
80
A
42
اهواز
 
81
A
 
82
A
43
اهواز
 
71
B
 
70
B
44
اهواز
 
77
B
 
80
A
45
اهواز
 
81
A
 
91
A+
46
اهواز
 
64
C
 
74
B
47
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
48
بابل
 
96
A+
 
81
A
49
بابل
 
96
A+
 
90
A+
50
بابل
 
75
B
 
81
A
51
بجنورد
 
50
C
 
71
B
52
بجنورد
 
79
B
 
72
B
53
بیرجند
 
0
C
 
0
C
54
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
55
بروجرد
 
0
C
 
0
C
56
بروجرد
 
79
B
 
72
B
57
بناب
 
79
B
 
79
B
58
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
59
بوشهر
 
85
A
 
81
A
60
بوشهر
 
0
C
 
0
C
61
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
62
بوشهر
 
0
C
 
0
C
63
بوشهر
 
0
C
 
60
C
64
پرند
 
70
B
 
88
A
65
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
66
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
67
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
68
تاکستان
 
52
C
 
47
C
69
تاکستان
 
22
C
 
58
C
70
تاکستان
 
74
B
 
82
A
71
تاکستان
 
64
C
 
62
C
72
تاکستان
 
32
C
 
62
C
73
تبریز
 
82
A
 
91
A+
74
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
75
تبریز
 
89
A
 
94
A+
76
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
77
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
78
تبریز
 
89
A
 
94
A+
79
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
80
تبریز
 
84
A
 
91
A+
81
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
82
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
83
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
84
تنکابن
 
0
C
 
0
C
85
تنکابن
 
74
B
 
81
A
86
تنکابن
 
0
C
 
0
C
87
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
88
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
89
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
90
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
91
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
92
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
93
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
94
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
95
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
96
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
97
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
98
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
99
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
100
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
101
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
102
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
103
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
104
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
105
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
106
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
107
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
108
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
109
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
110
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
111
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
112
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
113
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
114
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
115
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
116
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
118
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
120
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
121
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
122
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
123
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
124
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
125
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
127
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
128
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
129
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
130
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
131
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
132
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
133
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
134
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
135
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
136
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
137
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
138
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
139
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
140
جیرفت
 
0
C
 
0
C
141
جیرفت
 
0
C
 
0
C
142
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
143
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
144
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
145
جهرم
 
96
A+
 
82
A
146
چالوس
 
0
C
 
0
C
147
چالوس
 
0
C
 
0
C
148
چالوس
 
0
C
 
0
C
149
چالوس
 
0
C
 
0
C
150
چالوس
 
0
C
 
0
C
151
چالوس
 
0
C
 
0
C
152
چالوس
 
0
C
 
0
C
153
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
154
خلخال
 
84
A
 
81
A
155
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
156
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
157
خوی
 
69
B
 
69
B
158
خوی
 
0
C
 
0
C
159
دامغان
 
74
B
 
78
B
160
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
161
دامغان
 
67
B
 
86
A
162
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
163
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
164
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
165
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
166
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
167
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
168
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
169
دزفول
 
59
C
 
0
C
170
دزفول
 
0
C
 
0
C
171
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
172
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
173
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
174
دهاقان
 
60
C
 
70
B
175
دهاقان
 
89
A
 
88
A
176
رشت
 
92
A+
 
92
A+
177
رشت
 
91
A+
 
96
A+
178
رشت
 
79
B
 
83
A
179
رشت
 
96
A+
 
94
A+
180
رشت
181
رشت
 
86
A
 
86
A
182
رودهن
 
86
A
 
74
B
183
رودهن
 
86
A
 
80
A
184
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
185
رودهن
 
63
C
 
70
B
186
رودهن
 
81
A
 
70
B
187
رودهن
 
83
A
 
76
B
188
زاهدان
 
0
C
 
0
C
189
یزد
 
34
C
 
76
B
190
یزد
 
0
C
 
0
C
191
زرند
 
35
C
 
0
C
192
زنجان
 
71
B
 
80
A
193
زنجان
 
66
B
 
78
B
194
ساری
 
89
A
 
83
A
195
ساری
 
67
B
 
0
C
196
ساری
 
73
B
 
85
A
197
ساوه
 
0
C
 
34
C
198
ساوه
 
0
C
 
0
C
199
ساوه
 
0
C
 
0
C
200
ساوه
 
76
B
 
74
B
201
سبزوار
 
82
A
 
80
A
202
سمنان
 
50
C
 
57
C
203
سمنان
 
79
B
 
73
B
204
سنندج
 
0
C
 
0
C
205
سنندج
 
56
C
 
77
B
206
سنندج
 
62
C
 
84
A
207
شاهرود
 
76
B
 
77
B
208
شاهرود
 
0
C
 
0
C
209
شاهرود
 
0
C
 
0
C
210
شاهرود
 
0
C
 
0
C
211
شاهرود
 
60
C
 
70
B
212
شاهرود
 
0
C
 
68
B
213
شبستر
 
0
C
 
0
C
214
شیراز
 
98
A+
 
84
A
215
شیراز
 
81
A
 
72
B
216
شیراز
 
79
B
 
72
B
217
شیراز
 
0
C
 
0
C
218
شیراز
 
0
C
 
0
C
219
شیراز
 
0
C
 
0
C
220
شیراز
 
0
C
 
0
C
221
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
222
شهرضا
 
0
C
 
0
C
223
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
224
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
225
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
226
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
227
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
228
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
229
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
230
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
231
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
232
شهر مجلسی
 
68
B
233
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
234
شوشتر
 
82
A
 
86
A
235
شوشتر
 
71
B
 
68
B
236
شوشتر
 
0
C
 
0
C
237
شوشتر
 
75
B
 
75
B
238
شوشتر
 
0
C
 
70
B
239
شوشتر
 
0
C
 
0
C
240
شوشتر
 
58
C
 
76
B
241
شوشتر
 
54
C
 
72
B
242
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
243
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
244
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
245
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
246
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
247
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
248
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
249
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
250
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
251
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
252
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
253
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
254
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
255
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
256
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
257
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
258
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
259
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
260
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
261
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
262
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
263
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
264
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
265
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
266
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
267
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
268
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
269
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
270
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
271
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
272
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
273
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
274
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
275
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
276
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
277
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
278
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
279
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
280
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
281
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
282
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
283
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
284
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
285
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
286
فسا
 
0
C
 
44
C
287
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
288
قزوین
 
85
A
 
81
A
289
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
290
قزوین
 
80
A
 
87
A
291
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
292
قزوین
 
73
B
 
86
A
293
قشم
 
0
C
 
0
C
294
قم
 
84
A
 
81
A
295
قم
 
60
C
 
73
B
296
قم
 
34
C
 
68
B
297
قوچان
 
93
A+
 
88
A
298
کرج
 
88
A
 
92
A+
299
کرج
 
86
A
 
84
A
300
کرج
 
86
A
 
74
B
301
کرج
 
82
A
 
82
A
302
کرج
 
47
C
 
72
B
303
کرج
 
0
C
 
0
C
304
کرج
 
67
B
 
82
A
305
کرج
 
30
C
 
0
C
306
کرج
 
0
C
 
0
C
307
کرج
 
72
B
 
72
B
308
کرج
 
0
C
 
0
C
309
کرج
 
79
B
 
75
B
310
کرج
 
0
C
 
78
B
311
کرج
 
0
C
 
0
C
312
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
313
گچساران
 
0
C
 
0
C
314
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
315
گرگان
 
80
A
 
84
A
316
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
317
گرمسار
 
0
C
 
0
C
318
گرمسار
 
66
B
 
74
B
319
گرمسار
 
81
A
 
86
A
320
گرمسار
 
66
B
 
76
B
321
گرمسار
 
62
C
 
82
A
322
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
323
گرمسار
 
76
B
 
88
A
324
گرمسار
 
0
C
 
0
C
325
لارستان
 
74
B
 
80
A
326
لامرد
327
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
328
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
329
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
330
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
331
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
332
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
333
میانه
 
89
A
 
89
A
334
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
335
مبارکه
 
81
A
 
86
A
336
محلات
 
60
C
 
0
C
337
مراغه
 
25
C
 
74
B
338
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
339
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
340
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
341
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
342
مرودشت
 
74
B
 
66
B
343
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
344
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
345
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
346
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
347
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
348
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
349
مرودشت
 
74
B
 
80
A
350
مرودشت
 
79
B
 
82
A
351
مرودشت
 
86
A
 
84
A
352
مشهد
353
مشهد
 
84
A
 
88
A
354
مشهد
355
مشهد
 
63
C
 
48
C
356
مشهد
 
60
C
 
66
B
357
مشهد
 
42
C
 
58
C
358
مشهد
 
46
C
 
67
B
359
مشهد
 
60
C
 
39
C
360
مشهد
 
46
C
 
56
C
361
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
362
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
363
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
364
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
365
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
366
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
367
ملایر
 
0
C
 
0
C
368
ملایر
 
79
B
 
85
A
369
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
370
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
371
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
372
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
373
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
374
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
375
نور
 
85
A
 
73
B
376
همدان
 
76
B
 
66
B
377
همدان
 
78
B
 
80
A
378
همدان
 
78
B
 
78
B
379
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
380
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
381
واحد بندر انزلی
 
0
C
382
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
383
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
384
ورامین
 
76
B
 
77
B
385
ورامین
 
15
C
 
0
C
386
ورامین
 
0
C
 
64
C
387
ورامین
 
0
C
 
0
C