# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
ورامین
 
76
B
 
77
B
2
ورامین
 
15
C
 
0
C
3
ورامین
 
0
C
 
64
C
4
ورامین
 
0
C
 
0
C
5
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
6
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
7
واحد بندر انزلی
 
0
C
8
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
9
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
10
همدان
 
76
B
 
66
B
11
همدان
 
78
B
 
80
A
12
همدان
 
78
B
 
78
B
13
نور
 
85
A
 
73
B
14
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
15
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
16
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
17
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
18
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
19
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
20
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
21
ملایر
 
0
C
 
0
C
22
ملایر
 
79
B
 
85
A
23
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
24
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
25
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
26
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
27
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
28
مشهد
29
مشهد
 
84
A
 
88
A
30
مشهد
31
مشهد
 
63
C
 
48
C
32
مشهد
 
60
C
 
66
B
33
مشهد
 
42
C
 
58
C
34
مشهد
 
46
C
 
67
B
35
مشهد
 
60
C
 
39
C
36
مشهد
 
46
C
 
56
C
37
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
38
مرودشت
 
74
B
 
66
B
39
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
40
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
41
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
42
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
43
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
44
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
45
مرودشت
 
74
B
 
80
A
46
مرودشت
 
79
B
 
82
A
47
مرودشت
 
86
A
 
84
A
48
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
50
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
51
مراغه
 
25
C
 
74
B
52
محلات
 
60
C
 
0
C
53
مبارکه
 
81
A
 
86
A
54
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
55
میانه
 
89
A
 
89
A
56
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
57
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
58
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
59
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
60
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
61
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
62
لامرد
63
لارستان
 
74
B
 
80
A
64
گرمسار
 
0
C
 
0
C
65
گرمسار
 
66
B
 
74
B
66
گرمسار
 
81
A
 
86
A
67
گرمسار
 
66
B
 
76
B
68
گرمسار
 
62
C
 
82
A
69
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
70
گرمسار
 
76
B
 
88
A
71
گرمسار
 
0
C
 
0
C
72
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
73
گرگان
 
80
A
 
84
A
74
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
75
گچساران
 
0
C
 
0
C
76
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
77
کرج
 
88
A
 
92
A+
78
کرج
 
86
A
 
84
A
79
کرج
 
86
A
 
74
B
80
کرج
 
82
A
 
82
A
81
کرج
 
47
C
 
72
B
82
کرج
 
0
C
 
0
C
83
کرج
 
67
B
 
82
A
84
کرج
 
30
C
 
0
C
85
کرج
 
0
C
 
0
C
86
کرج
 
72
B
 
72
B
87
کرج
 
0
C
 
0
C
88
کرج
 
79
B
 
75
B
89
کرج
 
0
C
 
78
B
90
کرج
 
0
C
 
0
C
91
قوچان
 
93
A+
 
88
A
92
قم
 
84
A
 
81
A
93
قم
 
60
C
 
73
B
94
قم
 
34
C
 
68
B
95
قشم
 
0
C
 
0
C
96
قزوین
 
85
A
 
81
A
97
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
98
قزوین
 
80
A
 
87
A
99
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
100
قزوین
 
73
B
 
86
A
101
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
102
فسا
 
0
C
 
44
C
103
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
104
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
105
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
106
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
107
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
109
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
111
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
113
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
115
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
116
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
117
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
118
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
119
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
120
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
121
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
122
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
123
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
124
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
125
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
128
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
129
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
130
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
131
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
132
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
133
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
134
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
135
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
136
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
137
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
138
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
140
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
141
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
142
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
143
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
144
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
145
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
146
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
147
شوشتر
 
82
A
 
86
A
148
شوشتر
 
71
B
 
68
B
149
شوشتر
 
0
C
 
0
C
150
شوشتر
 
75
B
 
75
B
151
شوشتر
 
0
C
 
70
B
152
شوشتر
 
0
C
 
0
C
153
شوشتر
 
58
C
 
76
B
154
شوشتر
 
54
C
 
72
B
155
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
156
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
157
شهر مجلسی
 
68
B
158
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
159
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
160
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
161
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
162
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
163
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
164
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
165
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
166
شهرضا
 
0
C
 
0
C
167
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
168
شیراز
 
98
A+
 
84
A
169
شیراز
 
81
A
 
72
B
170
شیراز
 
79
B
 
72
B
171
شیراز
 
0
C
 
0
C
172
شیراز
 
0
C
 
0
C
173
شیراز
 
0
C
 
0
C
174
شیراز
 
0
C
 
0
C
175
شبستر
 
0
C
 
0
C
176
شاهرود
 
76
B
 
77
B
177
شاهرود
 
0
C
 
0
C
178
شاهرود
 
0
C
 
0
C
179
شاهرود
 
0
C
 
0
C
180
شاهرود
 
60
C
 
70
B
181
شاهرود
 
0
C
 
68
B
182
سنندج
 
0
C
 
0
C
183
سنندج
 
56
C
 
77
B
184
سنندج
 
62
C
 
84
A
185
سمنان
 
50
C
 
57
C
186
سمنان
 
79
B
 
73
B
187
سبزوار
 
82
A
 
80
A
188
ساوه
 
0
C
 
34
C
189
ساوه
 
0
C
 
0
C
190
ساوه
 
0
C
 
0
C
191
ساوه
 
76
B
 
74
B
192
ساری
 
89
A
 
83
A
193
ساری
 
67
B
 
0
C
194
ساری
 
73
B
 
85
A
195
زنجان
 
71
B
 
80
A
196
زنجان
 
66
B
 
78
B
197
زرند
 
35
C
 
0
C
198
یزد
 
34
C
 
76
B
199
یزد
 
0
C
 
0
C
200
زاهدان
 
0
C
 
0
C
201
رودهن
 
86
A
 
74
B
202
رودهن
 
86
A
 
80
A
203
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
204
رودهن
 
63
C
 
70
B
205
رودهن
 
81
A
 
70
B
206
رودهن
 
83
A
 
76
B
207
رشت
 
92
A+
 
92
A+
208
رشت
 
91
A+
 
96
A+
209
رشت
 
79
B
 
83
A
210
رشت
 
96
A+
 
94
A+
211
رشت
212
رشت
 
86
A
 
86
A
213
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
214
دهاقان
 
60
C
 
70
B
215
دهاقان
 
89
A
 
88
A
216
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
217
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
218
دزفول
 
59
C
 
0
C
219
دزفول
 
0
C
 
0
C
220
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
221
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
222
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
223
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
224
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
225
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
226
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
227
دامغان
 
74
B
 
78
B
228
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
229
دامغان
 
67
B
 
86
A
230
خوی
 
69
B
 
69
B
231
خوی
 
0
C
 
0
C
232
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
233
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
234
خلخال
 
84
A
 
81
A
235
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
236
چالوس
 
0
C
 
0
C
237
چالوس
 
0
C
 
0
C
238
چالوس
 
0
C
 
0
C
239
چالوس
 
0
C
 
0
C
240
چالوس
 
0
C
 
0
C
241
چالوس
 
0
C
 
0
C
242
چالوس
 
0
C
 
0
C
243
جهرم
 
96
A+
 
82
A
244
جیرفت
 
0
C
 
0
C
245
جیرفت
 
0
C
 
0
C
246
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
247
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
248
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
249
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
250
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
251
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
252
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
253
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
254
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
255
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
256
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
257
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
258
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
259
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
260
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
261
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
262
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
263
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
264
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
265
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
266
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
267
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
268
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
269
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
270
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
271
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
272
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
273
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
274
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
275
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
276
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
277
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
278
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
279
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
280
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
281
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
282
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
283
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
284
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
285
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
286
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
287
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
288
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
289
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
290
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
291
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
292
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
293
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
294
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
295
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
296
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
297
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
298
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
299
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
300
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
301
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
302
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
303
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
304
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
305
تنکابن
 
0
C
 
0
C
306
تنکابن
 
74
B
 
81
A
307
تنکابن
 
0
C
 
0
C
308
تبریز
 
82
A
 
91
A+
309
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
310
تبریز
 
89
A
 
94
A+
311
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
312
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
313
تبریز
 
89
A
 
94
A+
314
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
315
تبریز
 
84
A
 
91
A+
316
تاکستان
 
52
C
 
47
C
317
تاکستان
 
22
C
 
58
C
318
تاکستان
 
74
B
 
82
A
319
تاکستان
 
64
C
 
62
C
320
تاکستان
 
32
C
 
62
C
321
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
322
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
323
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
324
پرند
 
70
B
 
88
A
325
بوشهر
 
85
A
 
81
A
326
بوشهر
 
0
C
 
0
C
327
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
328
بوشهر
 
0
C
 
0
C
329
بوشهر
 
0
C
 
60
C
330
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
331
بناب
 
79
B
 
79
B
332
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
333
بروجرد
 
0
C
 
0
C
334
بروجرد
 
79
B
 
72
B
335
بیرجند
 
0
C
 
0
C
336
بجنورد
 
50
C
 
71
B
337
بجنورد
 
79
B
 
72
B
338
بابل
 
96
A+
 
81
A
339
بابل
 
96
A+
 
90
A+
340
بابل
 
75
B
 
81
A
341
اهواز
 
40
C
 
60
C
342
اهواز
 
86
A
 
80
A
343
اهواز
 
81
A
 
82
A
344
اهواز
 
71
B
 
70
B
345
اهواز
 
77
B
 
80
A
346
اهواز
 
81
A
 
91
A+
347
اهواز
 
64
C
 
74
B
348
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
349
اهر
 
46
C
 
0
C
350
اهر
 
72
B
 
74
B
351
اهر
 
44
C
 
0
C
352
اصفهان (خوراسگان)
353
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
354
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
355
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
356
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
357
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
358
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
359
آشتیان
 
0
C
 
0
C
360
آشتیان
 
0
C
 
0
C
361
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
362
یاسوج
 
0
C
 
0
C
363
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
364
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
365
آستارا
 
50
C
 
63
C
366
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
367
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
368
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
369
اراک
 
85
A
 
75
B
370
اراک
 
94
A+
 
92
A+
371
اراک
 
0
C
 
0
C
372
اراک
 
0
C
 
0
C
373
اراک
 
0
C
 
0
C
374
اراک
 
93
A+
 
37
C
375
اراک
 
20
C
 
58
C
376
اراک
 
79
B
 
80
A
377
اراک
 
0
C
 
0
C
378
اراک
 
30
C
 
0
C
379
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
380
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
381
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
382
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
383
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
384
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
385
ابهر
 
15
C
 
0
C
386
ابهر
 
56
C
 
0
C
387
ابهر
 
0
C
 
0
C