# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ورامین
 
76
B
2
ورامین
 
15
C
3
ورامین
 
0
C
4
ورامین
 
0
C
5
واحدکرج
 
52
C
6
واحد کازرون
 
0
C
7
واحد بندر انزلی
 
0
C
8
واحد الکترونیکی
 
26
C
9
واحد ارومیه
 
0
C
10
همدان
 
25
C
11
همدان
 
78
B
12
همدان
 
78
B
13
نور
 
85
A
14
نجف‌آباد
 
76
B
15
نجف‌آباد
 
79
B
16
نجف‌آباد
 
73
B
17
نجف‌آباد
 
86
A
18
نجف‌آباد
 
84
A
19
نجف‌آباد
 
79
B
20
ملایر
 
96
A+
21
ملایر
 
0
C
22
ملایر
 
79
B
23
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
24
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
25
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
26
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
27
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
28
مشهد
 
84
A
29
مشهد
30
مشهد
31
مشهد
 
63
C
32
مشهد
 
60
C
33
مشهد
 
42
C
34
مشهد
 
46
C
35
مشهد
 
60
C
36
مشهد
 
46
C
37
مرودشت
 
82
A
38
مرودشت
 
74
B
39
مرودشت
 
96
A+
40
مرودشت
 
96
A+
41
مرودشت
 
92
A+
42
مرودشت
 
89
A
43
مرودشت
 
93
A+
44
مرودشت
 
93
A+
45
مرودشت
 
74
B
46
مرودشت
 
79
B
47
مرودشت
 
86
A
48
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
50
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
51
مراغه
 
25
C
52
محلات
 
60
C
53
مبارکه
 
81
A
54
ماهشهر
 
0
C
55
میانه
 
89
A
56
لاهیجان
 
59
C
57
لاهیجان
 
0
C
58
لاهیجان
 
96
A+
59
لاهیجان
 
87
A
60
لاهیجان
 
0
C
61
لاهیجان
 
0
C
62
لامرد
63
لارستان
 
74
B
64
گرمسار
 
0
C
65
گرمسار
 
66
B
66
گرمسار
 
81
A
67
گرمسار
 
66
B
68
گرمسار
 
62
C
69
گرمسار
 
73
B
70
گرمسار
 
76
B
71
گرمسار
 
0
C
72
گرگان
 
96
A+
73
گرگان
 
80
A
74
گرگان
 
96
A+
75
گچساران
 
0
C
76
کرمانشاه
 
98
A+
77
کرج
 
88
A
78
کرج
 
86
A
79
کرج
 
86
A
80
کرج
 
82
A
81
کرج
 
47
C
82
کرج
 
0
C
83
کرج
 
67
B
84
کرج
 
30
C
85
کرج
 
0
C
86
کرج
 
72
B
87
کرج
 
0
C
88
کرج
 
79
B
89
کرج
 
0
C
90
کرج
 
0
C
91
قوچان
 
93
A+
92
قم
 
84
A
93
قم
 
60
C
94
قم
 
34
C
95
قشم
 
0
C
96
قزوین
 
85
A
97
قزوین
 
92
A+
98
قزوین
 
80
A
99
قزوین
 
93
A+
100
قزوین
 
73
B
101
قائم‌شهر
 
60
C
102
فسا
 
0
C
103
فیروزکوه
 
60
C
104
فیروزکوه
 
86
A
105
فیروزآباد
 
0
C
106
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
107
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
109
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
110
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
111
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
112
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
113
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
115
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
116
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
117
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
118
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
119
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
120
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
121
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
122
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
123
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
124
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
125
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
127
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
128
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
129
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
130
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
131
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
132
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
133
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
134
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
135
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
136
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
137
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
138
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
139
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
140
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
141
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
142
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
143
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
144
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
145
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
146
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
147
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
148
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
150
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
151
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
152
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
153
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
154
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
155
علوم دارویی
 
81
A
156
علوم دارویی
 
82
A
157
علی آبادکتول
 
0
C
158
شوشتر
 
82
A
159
شوشتر
 
71
B
160
شوشتر
 
0
C
161
شوشتر
 
75
B
162
شوشتر
 
0
C
163
شوشتر
 
0
C
164
شوشتر
 
58
C
165
شوشتر
 
54
C
166
شهر مجلسی
 
87
A
167
شهر مجلسی
 
89
A
168
شهر مجلسی
169
شهر مجلسی
 
89
A
170
شهرکرد
 
84
A
171
شهرکرد
 
82
A
172
شهرکرد
 
89
A
173
شهر قدس
 
98
A+
174
شهر قدس
 
67
B
175
شهر قدس
 
0
C
176
شهرضا
 
93
A+
177
شهرضا
 
0
C
178
شهرضا
 
93
A+
179
شیراز
 
98
A+
180
شیراز
 
81
A
181
شیراز
 
79
B
182
شیراز
 
0
C
183
شیراز
 
0
C
184
شیراز
 
0
C
185
شیراز
 
0
C
186
شبستر
 
0
C
187
شاهرود
 
76
B
188
شاهرود
 
0
C
189
شاهرود
 
0
C
190
شاهرود
 
0
C
191
شاهرود
 
60
C
192
شاهرود
 
0
C
193
سنندج
 
0
C
194
سنندج
 
56
C
195
سنندج
 
62
C
196
سمنان
 
50
C
197
سمنان
 
79
B
198
سبزوار
 
82
A
199
ساوه
 
0
C
200
ساوه
 
0
C
201
ساوه
 
0
C
202
ساوه
 
76
B
203
ساری
 
89
A
204
ساری
 
67
B
205
ساری
 
48
C
206
زنجان
 
71
B
207
زنجان
 
66
B
208
زرند
 
35
C
209
یزد
 
34
C
210
یزد
 
0
C
211
زاهدان
 
0
C
212
رودهن
 
86
A
213
رودهن
 
86
A
214
رودهن
 
93
A+
215
رودهن
 
63
C
216
رودهن
 
81
A
217
رودهن
 
83
A
218
رشت
 
92
A+
219
رشت
 
91
A+
220
رشت
 
79
B
221
رشت
 
96
A+
222
رشت
223
رشت
 
86
A
224
دهاقان
 
93
A+
225
دهاقان
 
60
C
226
دهاقان
 
89
A
227
دندانپزشکی
 
96
A+
228
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
229
دزفول
 
59
C
230
دزفول
 
0
C
231
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
232
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
233
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
234
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
235
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
236
دامغان
 
74
B
237
دامغان
 
92
A+
238
دامغان
 
67
B
239
خوی
 
69
B
240
خوی
 
0
C
241
خمینی شهر
 
83
A
242
خمینی شهر
 
42
C
243
خلخال
 
84
A
244
خرم آباد
 
0
C
245
چالوس
 
0
C
246
چالوس
 
0
C
247
چالوس
 
0
C
248
چالوس
 
0
C
249
چالوس
 
0
C
250
چالوس
 
0
C
251
چالوس
 
0
C
252
جهرم
 
96
A+
253
جیرفت
 
0
C
254
جیرفت
 
0
C
255
جیرفت
 
96
A+
256
جیرفت
 
91
A+
257
جیرفت
 
96
A+
258
تهران مرکزی
 
79
B
259
تهران مرکزی
 
0
C
260
تهران مرکزی
 
0
C
261
تهران مرکزی
 
0
C
262
تهران مرکزی
 
84
A
263
تهران مرکزی
 
80
A
264
تهران مرکزی
 
98
A+
265
تهران مرکزی
 
91
A+
266
تهران مرکزی
 
45
C
267
تهران مرکزی
 
96
A+
268
تهران مرکزی
 
96
A+
269
تهران مرکزی
 
48
C
270
تهران مرکزی
 
0
C
271
تهران مرکزی
 
0
C
272
تهران مرکزی
 
0
C
273
تهران مرکزی
 
0
C
274
تهران مرکزی
 
0
C
275
تهران مرکزی
 
26
C
276
تهران مرکزی
 
0
C
277
تهران مرکزی
 
86
A
278
تهران مرکزی
 
0
C
279
تهران مرکزی
 
81
A
280
تهران مرکزی
 
0
C
281
تهران غرب
 
0
C
282
تهران شمال
 
0
C
283
تهران شمال
 
0
C
284
تهران شمال
 
0
C
285
تهران شمال
 
0
C
286
تهران شمال
 
79
B
287
تهران شمال
 
70
B
288
تهران شمال
 
30
C
289
تهران شمال
 
0
C
290
تهران شمال
 
73
B
291
تهران شمال
 
0
C
292
تهران شمال
 
60
C
293
تهران شمال
 
66
B
294
تهران شمال
 
0
C
295
تهران شمال
 
0
C
296
تهران جنوب
 
87
A
297
تهران جنوب
 
91
A+
298
تهران جنوب
 
20
C
299
تهران جنوب
 
93
A+
300
تهران جنوب
 
59
C
301
تهران جنوب
 
15
C
302
تهران جنوب
 
20
C
303
تهران جنوب
 
96
A+
304
تهران جنوب
 
24
C
305
تهران جنوب
 
0
C
306
تهران جنوب
 
91
A+
307
تهران جنوب
 
0
C
308
تهران جنوب
 
30
C
309
تهران جنوب
 
0
C
310
تهران پزشکی
 
91
A+
311
تنکابن
 
87
A
312
تنکابن
 
96
A+
313
تنکابن
 
93
A+
314
تنکابن
 
0
C
315
تنکابن
 
74
B
316
تنکابن
 
0
C
317
تبریز
 
96
A+
318
تبریز
 
89
A
319
تبریز
 
96
A+
320
تبریز
 
92
A+
321
تبریز
 
82
A
322
تبریز
 
27
C
323
تبریز
 
89
A
324
تبریز
 
96
A+
325
تبریز
 
84
A
326
تاکستان
 
0
C
327
تاکستان
 
0
C
328
تاکستان
 
74
B
329
تاکستان
 
64
C
330
تاکستان
 
32
C
331
پژوهشگران جوان
 
85
A
332
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
333
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
334
پرند
 
70
B
335
بوشهر
 
85
A
336
بوشهر
 
0
C
337
بوشهر
 
96
A+
338
بوشهر
 
0
C
339
بوشهر
 
0
C
340
بندرعباس
 
0
C
341
بناب
 
79
B
342
بروجرد
 
90
A+
343
بروجرد
 
0
C
344
بروجرد
 
79
B
345
بیرجند
 
0
C
346
بجنورد
 
50
C
347
بجنورد
 
79
B
348
بابل
 
96
A+
349
بابل
 
75
B
350
بابل
 
96
A+
351
اهواز
 
40
C
352
اهواز
 
86
A
353
اهواز
 
81
A
354
اهواز
 
71
B
355
اهواز
 
77
B
356
اهواز
 
81
A
357
اهواز
 
64
C
358
اهواز
 
96
A+
359
اهر
 
46
C
360
اهر
 
72
B
361
اهر
 
44
C
362
اصفهان (خوراسگان)
363
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
364
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
365
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
366
اصفهان (خوراسگان)
 
0
C
367
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
368
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
369
آشتیان
 
0
C
370
آشتیان
 
0
C
371
یاسوج
 
91
A+
372
یاسوج
 
0
C
373
اسلامشهر
 
0
C
374
اسلامشهر
 
61
C
375
آستارا
 
50
C
376
آزادشهر
 
0
C
377
آزادشهر
 
0
C
378
ارسنجان
 
68
B
379
اراک
 
85
A
380
اراک
 
94
A+
381
اراک
 
0
C
382
اراک
 
0
C
383
اراک
 
0
C
384
اراک
 
93
A+
385
اراک
 
20
C
386
اراک
 
79
B
387
اراک
 
0
C
388
اراک
 
30
C
389
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
390
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
391
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
392
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
393
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
394
آیت الله آملی
 
60
C
395
ابهر
 
15
C
396
ابهر
 
56
C
397
ابهر
 
0
C