# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
ورامین
 
76
B
 
77
B
2
ورامین
 
15
C
 
0
C
3
ورامین
 
0
C
 
64
C
4
ورامین
 
0
C
 
0
C
5
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
6
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
7
واحد بندر انزلی
 
0
C
8
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
9
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
10
همدان
 
76
B
 
66
B
11
همدان
 
78
B
 
80
A
12
همدان
 
78
B
 
78
B
13
نور
 
85
A
 
73
B
14
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
15
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
16
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
17
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
18
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
19
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
20
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
21
ملایر
 
0
C
 
0
C
22
ملایر
 
79
B
 
85
A
23
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
24
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
25
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
26
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
27
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
28
مشهد
29
مشهد
 
84
A
 
88
A
30
مشهد
31
مشهد
 
63
C
 
48
C
32
مشهد
 
60
C
 
66
B
33
مشهد
 
42
C
 
58
C
34
مشهد
 
46
C
 
67
B
35
مشهد
 
60
C
 
39
C
36
مشهد
 
46
C
 
56
C
37
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
38
مرودشت
 
74
B
 
66
B
39
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
40
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
41
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
42
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
43
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
44
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
45
مرودشت
 
74
B
 
80
A
46
مرودشت
 
79
B
 
82
A
47
مرودشت
 
86
A
 
84
A
48
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
50
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
51
مراغه
 
25
C
 
74
B
52
محلات
 
60
C
 
0
C
53
مبارکه
 
81
A
 
86
A
54
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
55
میانه
 
89
A
 
89
A
56
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
57
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
58
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
59
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
60
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
61
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
62
لامرد
63
لارستان
 
74
B
 
80
A
64
گرمسار
 
0
C
 
0
C
65
گرمسار
 
66
B
 
74
B
66
گرمسار
 
81
A
 
86
A
67
گرمسار
 
66
B
 
76
B
68
گرمسار
 
62
C
 
82
A
69
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
70
گرمسار
 
76
B
 
88
A
71
گرمسار
 
0
C
 
0
C
72
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
73
گرگان
 
80
A
 
84
A
74
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
75
گچساران
 
0
C
 
0
C
76
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
77
کرج
 
88
A
 
92
A+
78
کرج
 
86
A
 
84
A
79
کرج
 
86
A
 
74
B
80
کرج
 
82
A
 
82
A
81
کرج
 
47
C
 
72
B
82
کرج
 
0
C
 
0
C
83
کرج
 
67
B
 
82
A
84
کرج
 
30
C
 
0
C
85
کرج
 
0
C
 
0
C
86
کرج
 
72
B
 
72
B
87
کرج
 
0
C
 
0
C
88
کرج
 
79
B
 
75
B
89
کرج
 
0
C
 
78
B
90
کرج
 
0
C
 
0
C
91
قوچان
 
93
A+
 
88
A
92
قم
 
84
A
 
81
A
93
قم
 
60
C
 
73
B
94
قم
 
34
C
 
68
B
95
قشم
 
0
C
 
0
C
96
قزوین
 
85
A
 
81
A
97
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
98
قزوین
 
80
A
 
87
A
99
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
100
قزوین
 
73
B
 
86
A
101
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
102
فسا
 
0
C
 
44
C
103
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
104
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
105
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
106
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
107
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
109
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
110
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
111
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
113
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
115
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
116
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
117
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
118
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
119
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
120
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
121
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
122
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
123
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
124
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
125
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
126
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
127
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
128
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
129
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
130
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
131
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
132
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
133
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
134
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
135
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
136
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
137
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
138
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
140
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
141
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
142
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
143
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
144
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
145
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
146
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
147
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
148
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
149
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
150
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
151
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
152
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
153
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
154
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
155
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
156
شوشتر
 
82
A
 
86
A
157
شوشتر
 
71
B
 
68
B
158
شوشتر
 
0
C
 
0
C
159
شوشتر
 
75
B
 
75
B
160
شوشتر
 
0
C
 
70
B
161
شوشتر
 
0
C
 
0
C
162
شوشتر
 
58
C
 
76
B
163
شوشتر
 
54
C
 
72
B
164
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
165
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
166
شهر مجلسی
 
68
B
167
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
168
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
169
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
170
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
171
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
172
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
173
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
174
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
175
شهرضا
 
0
C
 
0
C
176
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
177
شیراز
 
98
A+
 
84
A
178
شیراز
 
81
A
 
72
B
179
شیراز
 
79
B
 
72
B
180
شیراز
 
0
C
 
0
C
181
شیراز
 
0
C
 
0
C
182
شیراز
 
0
C
 
0
C
183
شیراز
 
0
C
 
0
C
184
شبستر
 
0
C
 
0
C
185
شاهرود
 
76
B
 
77
B
186
شاهرود
 
0
C
 
0
C
187
شاهرود
 
0
C
 
0
C
188
شاهرود
 
0
C
 
0
C
189
شاهرود
 
60
C
 
70
B
190
شاهرود
 
0
C
 
68
B
191
سنندج
 
0
C
 
0
C
192
سنندج
 
56
C
 
77
B
193
سنندج
 
62
C
 
84
A
194
سمنان
 
50
C
 
57
C
195
سمنان
 
79
B
 
73
B
196
سبزوار
 
82
A
 
80
A
197
ساوه
 
0
C
 
34
C
198
ساوه
 
0
C
 
0
C
199
ساوه
 
0
C
 
0
C
200
ساوه
 
76
B
 
74
B
201
ساری
 
89
A
 
83
A
202
ساری
 
67
B
 
0
C
203
ساری
 
73
B
 
85
A
204
زنجان
 
71
B
 
80
A
205
زنجان
 
66
B
 
78
B
206
زرند
 
35
C
 
0
C
207
یزد
 
34
C
 
76
B
208
یزد
 
0
C
 
0
C
209
زاهدان
 
0
C
 
0
C
210
رودهن
 
86
A
 
74
B
211
رودهن
 
86
A
 
80
A
212
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
213
رودهن
 
63
C
 
70
B
214
رودهن
 
81
A
 
70
B
215
رودهن
 
83
A
 
76
B
216
رشت
 
92
A+
 
92
A+
217
رشت
 
91
A+
 
96
A+
218
رشت
 
79
B
 
83
A
219
رشت
 
96
A+
 
94
A+
220
رشت
221
رشت
 
86
A
 
86
A
222
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
223
دهاقان
 
60
C
 
70
B
224
دهاقان
 
89
A
 
88
A
225
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
226
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
227
دزفول
 
59
C
 
0
C
228
دزفول
 
0
C
 
0
C
229
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
230
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
231
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
232
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
233
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
234
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
235
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
236
دامغان
 
74
B
 
78
B
237
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
238
دامغان
 
67
B
 
86
A
239
خوی
 
69
B
 
69
B
240
خوی
 
0
C
 
0
C
241
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
242
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
243
خلخال
 
84
A
 
81
A
244
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
245
چالوس
 
0
C
 
0
C
246
چالوس
 
0
C
 
0
C
247
چالوس
 
0
C
 
0
C
248
چالوس
 
0
C
 
0
C
249
چالوس
 
0
C
 
0
C
250
چالوس
 
0
C
 
0
C
251
چالوس
 
0
C
 
0
C
252
جهرم
 
96
A+
 
82
A
253
جیرفت
 
0
C
 
0
C
254
جیرفت
 
0
C
 
0
C
255
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
256
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
257
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
258
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
259
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
260
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
261
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
262
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
263
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
264
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
265
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
266
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
267
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
268
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
269
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
270
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
271
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
272
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
273
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
274
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
275
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
276
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
277
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
278
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
279
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
280
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
281
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
282
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
283
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
284
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
285
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
286
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
287
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
288
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
289
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
290
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
291
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
292
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
293
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
294
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
295
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
296
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
297
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
298
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
299
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
300
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
301
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
302
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
303
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
304
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
305
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
306
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
307
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
308
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
309
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
310
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
311
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
312
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
313
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
314
تنکابن
 
0
C
 
0
C
315
تنکابن
 
74
B
 
81
A
316
تنکابن
 
0
C
 
0
C
317
تبریز
 
82
A
 
91
A+
318
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
319
تبریز
 
89
A
 
94
A+
320
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
321
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
322
تبریز
 
89
A
 
94
A+
323
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
324
تبریز
 
84
A
 
91
A+
325
تاکستان
 
52
C
 
47
C
326
تاکستان
 
22
C
 
58
C
327
تاکستان
 
74
B
 
82
A
328
تاکستان
 
64
C
 
62
C
329
تاکستان
 
32
C
 
62
C
330
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
331
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
332
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
333
پرند
 
70
B
 
88
A
334
بوشهر
 
85
A
 
81
A
335
بوشهر
 
0
C
 
0
C
336
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
337
بوشهر
 
0
C
 
0
C
338
بوشهر
 
0
C
 
60
C
339
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
340
بناب
 
79
B
 
79
B
341
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
342
بروجرد
 
0
C
 
0
C
343
بروجرد
 
79
B
 
72
B
344
بیرجند
 
0
C
 
0
C
345
بجنورد
 
50
C
 
71
B
346
بجنورد
 
79
B
 
72
B
347
بابل
 
96
A+
 
81
A
348
بابل
 
96
A+
 
90
A+
349
بابل
 
75
B
 
81
A
350
اهواز
 
40
C
 
60
C
351
اهواز
 
86
A
 
80
A
352
اهواز
 
81
A
 
82
A
353
اهواز
 
71
B
 
70
B
354
اهواز
 
77
B
 
80
A
355
اهواز
 
81
A
 
91
A+
356
اهواز
 
64
C
 
74
B
357
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
358
اهر
 
46
C
 
0
C
359
اهر
 
72
B
 
74
B
360
اهر
 
44
C
 
0
C
361
اصفهان (خوراسگان)
362
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
363
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
364
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
365
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
366
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
367
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
368
آشتیان
 
0
C
 
0
C
369
آشتیان
 
0
C
 
0
C
370
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
371
یاسوج
 
0
C
 
0
C
372
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
373
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
374
آستارا
 
50
C
 
63
C
375
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
376
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
377
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
378
اراک
 
85
A
 
75
B
379
اراک
 
94
A+
 
92
A+
380
اراک
 
0
C
 
0
C
381
اراک
 
0
C
 
0
C
382
اراک
 
0
C
 
0
C
383
اراک
 
93
A+
 
37
C
384
اراک
 
20
C
 
58
C
385
اراک
 
79
B
 
80
A
386
اراک
 
0
C
 
0
C
387
اراک
 
30
C
 
0
C
388
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
389
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
390
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
391
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
392
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
393
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
394
ابهر
 
15
C
 
0
C
395
ابهر
 
56
C
 
0
C
396
ابهر
 
0
C
 
0
C