# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
3
علی آبادکتول
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
10
چالوس
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
12
چالوس
 
0
C
13
تهران مرکزی
 
0
C
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
15
تهران شمال
 
0
C
16
ساوه
 
0
C
17
گرمسار
 
0
C
18
واحد کازرون
 
0
C
19
تنکابن
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
0
C
22
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
23
ساوه
 
0
C
24
اراک
 
0
C
25
شهرضا
 
0
C
26
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
27
یزد
 
0
C
28
چالوس
 
0
C
29
ساوه
 
0
C
30
جیرفت
 
0
C
31
شیراز
 
0
C
32
تهران شمال
 
0
C
33
واحد ارومیه
 
0
C
34
بندرعباس
 
0
C
35
تهران شمال
 
0
C
36
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
37
اراک
 
0
C
38
اراک
 
0
C
39
بیرجند
 
0
C
40
لاهیجان
 
0
C
41
اسلامشهر
 
0
C
42
تهران شمال
 
0
C
43
چالوس
 
0
C
44
خوی
 
0
C
45
شاهرود
 
0
C
46
فیروزآباد
 
0
C
47
تهران جنوب
 
0
C
48
کرج
 
0
C
49
سنندج
 
0
C
50
چالوس
 
0
C
51
جیرفت
 
0
C
52
ماهشهر
 
0
C
53
شوشتر
 
0
C
54
بروجرد
 
0
C
55
تهران مرکزی
 
0
C
56
بوشهر
 
0
C
57
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
58
دزفول
 
0
C
59
تهران مرکزی
 
0
C
60
شاهرود
 
0
C
61
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
62
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
63
آشتیان
 
0
C
64
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
65
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
67
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
68
تهران شمال
 
0
C
69
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
70
ورامین
 
0
C
71
تهران شمال
 
0
C
72
شاهرود
 
0
C
73
کرج
 
0
C
74
فسا
 
0
C
75
لاهیجان
 
0
C
76
شهر قدس
 
0
C
77
لاهیجان
 
0
C
78
زاهدان
 
0
C
79
ملایر
 
0
C
80
کرج
 
0
C
81
آشتیان
 
0
C
82
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
83
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
84
بوشهر
 
0
C
85
اراک
 
0
C
86
شوشتر
 
0
C
87
شبستر
 
0
C
88
تهران جنوب
 
0
C
89
کرج
 
0
C
90
چالوس
 
0
C
91
چالوس
 
0
C
92
تهران مرکزی
 
0
C
93
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
94
شیراز
 
0
C
95
کرج
 
0
C
96
شیراز
 
0
C
97
ورامین
 
0
C
98
تهران مرکزی
 
0
C
99
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
100
گچساران
 
0
C
101
شیراز
 
0
C
102
شوشتر
 
0
C
103
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
104
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
105
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
106
تهران مرکزی
 
0
C
107
تهران شمال
 
0
C
108
ابهر
 
0
C
109
تهران مرکزی
 
0
C
110
تنکابن
 
0
C
111
تهران غرب
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
113
تهران جنوب
 
0
C
114
بوشهر
 
0
C
115
قشم
 
0
C
116
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
117
یاسوج
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
119
شاهرود
 
0
C
120
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
121
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
122
گرمسار
 
0
C
123
تهران مرکزی
 
0
C
124
تهران جنوب
 
15
C
125
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
126
ابهر
 
15
C
127
ورامین
 
15
C
128
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
129
تهران جنوب
 
20
C
130
تهران جنوب
 
20
C
131
خرم آباد
 
20
C
132
اراک
 
20
C
133
تاکستان
 
22
C
134
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
135
تهران جنوب
 
24
C
136
مراغه
 
25
C
137
واحد الکترونیکی
 
26
C
138
تهران مرکزی
 
26
C
139
تبریز
 
27
C
140
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
141
تهران شمال
 
30
C
142
کرج
 
30
C
143
اراک
 
30
C
144
تهران جنوب
 
30
C
145
تاکستان
 
32
C
146
یزد
 
34
C
147
قم
 
34
C
148
زرند
 
35
C
149
اهواز
 
40
C
150
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
151
خمینی شهر
 
42
C
152
مشهد
 
42
C
153
اهر
 
44
C
154
تهران مرکزی
 
45
C
155
اهر
 
46
C
156
مشهد
 
46
C
157
مشهد
 
46
C
158
کرج
 
47
C
159
تهران مرکزی
 
48
C
160
سمنان
 
50
C
161
بجنورد
 
50
C
162
آستارا
 
50
C
163
واحدکرج
 
52
C
164
تاکستان
 
52
C
165
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
166
شوشتر
 
54
C
167
آزادشهر
 
55
C
168
سنندج
 
56
C
169
ابهر
 
56
C
170
آزادشهر
 
58
C
171
شوشتر
 
58
C
172
لاهیجان
 
59
C
173
تهران جنوب
 
59
C
174
دزفول
 
59
C
175
قائم‌شهر
 
60
C
176
فیروزکوه
 
60
C
177
دهاقان
 
60
C
178
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
179
آیت الله آملی
 
60
C
180
محلات
 
60
C
181
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
182
مشهد
 
60
C
183
تهران شمال
 
60
C
184
قم
 
60
C
185
شاهرود
 
60
C
186
مشهد
 
60
C
187
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
188
اسلامشهر
 
61
C
189
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
190
گرمسار
 
62
C
191
سنندج
 
62
C
192
مشهد
 
63
C
193
رودهن
 
63
C
194
تاکستان
 
64
C
195
اهواز
 
64
C
196
گرمسار
 
66
B
197
گرمسار
 
66
B
198
تهران شمال
 
66
B
199
زنجان
 
66
B
200
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
201
شهر قدس
 
67
B
202
کرج
 
67
B
203
دامغان
 
67
B
204
ساری
 
67
B
205
ارسنجان
 
68
B
206
خوی
 
69
B
207
تهران شمال
 
70
B
208
پرند
 
70
B
209
شوشتر
 
71
B
210
اهواز
 
71
B
211
زنجان
 
71
B
212
کرج
 
72
B
213
اهر
 
72
B
214
نجف‌آباد
 
73
B
215
تهران شمال
 
73
B
216
ساری
 
73
B
217
قزوین
 
73
B
218
گرمسار
 
73
B
219
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
220
دامغان
 
74
B
221
مرودشت
 
74
B
222
تاکستان
 
74
B
223
لارستان
 
74
B
224
تنکابن
 
74
B
225
مرودشت
 
74
B
226
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
227
شوشتر
 
75
B
228
بابل
 
75
B
229
ورامین
 
76
B
230
نجف‌آباد
 
76
B
231
شاهرود
 
76
B
232
همدان
 
76
B
233
ساوه
 
76
B
234
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
235
گرمسار
 
76
B
236
اهواز
 
77
B
237
همدان
 
78
B
238
همدان
 
78
B
239
تهران مرکزی
 
79
B
240
رشت
 
79
B
241
نجف‌آباد
 
79
B
242
شیراز
 
79
B
243
بجنورد
 
79
B
244
تهران شمال
 
79
B
245
بروجرد
 
79
B
246
اراک
 
79
B
247
کرج
 
79
B
248
ملایر
 
79
B
249
بناب
 
79
B
250
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
251
نجف‌آباد
 
79
B
252
سمنان
 
79
B
253
مرودشت
 
79
B
254
تهران مرکزی
 
80
A
255
قزوین
 
80
A
256
گرگان
 
80
A
257
علوم دارویی
 
81
A
258
شیراز
 
81
A
259
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
260
اهواز
 
81
A
261
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
262
مبارکه
 
81
A
263
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
264
گرمسار
 
81
A
265
رودهن
 
81
A
266
اهواز
 
81
A
267
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
268
تهران مرکزی
 
81
A
269
شوشتر
 
82
A
270
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
271
مرودشت
 
82
A
272
علوم دارویی
 
82
A
273
کرج
 
82
A
274
تبریز
 
82
A
275
شهرکرد
 
82
A
276
سبزوار
 
82
A
277
خمینی شهر
 
83
A
278
رودهن
 
83
A
279
مشهد
 
84
A
280
شهرکرد
 
84
A
281
تهران مرکزی
 
84
A
282
قم
 
84
A
283
نجف‌آباد
 
84
A
284
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
285
تبریز
 
84
A
286
خلخال
 
84
A
287
اراک
 
85
A
288
قزوین
 
85
A
289
پژوهشگران جوان
 
85
A
290
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
291
نور
 
85
A
292
بوشهر
 
85
A
293
اهواز
 
86
A
294
کرج
 
86
A
295
کرج
 
86
A
296
رودهن
 
86
A
297
رودهن
 
86
A
298
نجف‌آباد
 
86
A
299
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
300
فیروزکوه
 
86
A
301
رشت
 
86
A
302
تهران مرکزی
 
86
A
303
مرودشت
 
86
A
304
تنکابن
 
87
A
305
شهر مجلسی
 
87
A
306
تهران جنوب
 
87
A
307
لاهیجان
 
87
A
308
کرج
 
88
A
309
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
310
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
311
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
312
ساری
 
89
A
313
شهر مجلسی
 
89
A
314
تبریز
 
89
A
315
میانه
 
89
A
316
مرودشت
 
89
A
317
تبریز
 
89
A
318
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
319
شهر مجلسی
 
89
A
320
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
321
دهاقان
 
89
A
322
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
323
شهرکرد
 
89
A
324
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
325
بروجرد
 
90
A+
326
تهران جنوب
 
91
A+
327
رشت
 
91
A+
328
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
329
یاسوج
 
91
A+
330
تهران مرکزی
 
91
A+
331
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
332
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
333
تهران جنوب
 
91
A+
334
تهران پزشکی
 
91
A+
335
جیرفت
 
91
A+
336
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
338
رشت
 
92
A+
339
دامغان
 
92
A+
340
قزوین
 
92
A+
341
تبریز
 
92
A+
342
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
343
مرودشت
 
92
A+
344
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
345
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
346
قوچان
 
93
A+
347
تنکابن
 
93
A+
348
شهرضا
 
93
A+
349
تهران جنوب
 
93
A+
350
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
351
قزوین
 
93
A+
352
دهاقان
 
93
A+
353
رودهن
 
93
A+
354
اراک
 
93
A+
355
شهرضا
 
93
A+
356
مرودشت
 
93
A+
357
مرودشت
 
93
A+
358
اراک
 
94
A+
359
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
360
تنکابن
 
96
A+
361
رشت
 
96
A+
362
تهران جنوب
 
96
A+
363
تبریز
 
96
A+
364
گرگان
 
96
A+
365
ملایر
 
96
A+
366
تبریز
 
96
A+
367
مرودشت
 
96
A+
368
تهران مرکزی
 
96
A+
369
بابل
 
96
A+
370
تهران مرکزی
 
96
A+
371
مرودشت
 
96
A+
372
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
373
دندانپزشکی
 
96
A+
374
لاهیجان
 
96
A+
375
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
376
جیرفت
 
96
A+
377
جهرم
 
96
A+
378
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
379
بوشهر
 
96
A+
380
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
381
اهواز
 
96
A+
382
گرگان
 
96
A+
383
تبریز
 
96
A+
384
بابل
 
96
A+
385
جیرفت
 
96
A+
386
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
387
کرمانشاه
 
98
A+
388
شیراز
 
98
A+
389
شهر قدس
 
98
A+
390
تهران مرکزی
 
98
A+
391
اصفهان (خوراسگان)
392
لامرد
393
مشهد
394
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
395
مشهد
396
شهر مجلسی
397
رشت