# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
2
کرمانشاه
 
98
A+
3
شیراز
 
98
A+
4
شهر قدس
 
98
A+
5
تهران مرکزی
 
98
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
7
تنکابن
 
96
A+
8
رشت
 
96
A+
9
تهران جنوب
 
96
A+
10
تبریز
 
96
A+
11
گرگان
 
96
A+
12
ملایر
 
96
A+
13
تبریز
 
96
A+
14
مرودشت
 
96
A+
15
تهران مرکزی
 
96
A+
16
بابل
 
96
A+
17
تهران مرکزی
 
96
A+
18
مرودشت
 
96
A+
19
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
20
دندانپزشکی
 
96
A+
21
لاهیجان
 
96
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
23
جیرفت
 
96
A+
24
جهرم
 
96
A+
25
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
26
بوشهر
 
96
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
28
اهواز
 
96
A+
29
گرگان
 
96
A+
30
تبریز
 
96
A+
31
بابل
 
96
A+
32
جیرفت
 
96
A+
33
اراک
 
94
A+
34
قوچان
 
93
A+
35
تنکابن
 
93
A+
36
شهرضا
 
93
A+
37
تهران جنوب
 
93
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
39
قزوین
 
93
A+
40
دهاقان
 
93
A+
41
رودهن
 
93
A+
42
اراک
 
93
A+
43
شهرضا
 
93
A+
44
مرودشت
 
93
A+
45
مرودشت
 
93
A+
46
رشت
 
92
A+
47
دامغان
 
92
A+
48
قزوین
 
92
A+
49
تبریز
 
92
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
51
مرودشت
 
92
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
54
تهران جنوب
 
91
A+
55
رشت
 
91
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
57
یاسوج
 
91
A+
58
تهران مرکزی
 
91
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
60
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
61
تهران جنوب
 
91
A+
62
تهران پزشکی
 
91
A+
63
جیرفت
 
91
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
66
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
67
بروجرد
 
90
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
70
ساری
 
89
A
71
شهر مجلسی
 
89
A
72
تبریز
 
89
A
73
میانه
 
89
A
74
مرودشت
 
89
A
75
تبریز
 
89
A
76
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
77
شهر مجلسی
 
89
A
78
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
79
دهاقان
 
89
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
81
شهرکرد
 
89
A
82
کرج
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
84
تنکابن
 
87
A
85
شهر مجلسی
 
87
A
86
تهران جنوب
 
87
A
87
لاهیجان
 
87
A
88
اهواز
 
86
A
89
کرج
 
86
A
90
کرج
 
86
A
91
رودهن
 
86
A
92
رودهن
 
86
A
93
نجف‌آباد
 
86
A
94
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
95
فیروزکوه
 
86
A
96
رشت
 
86
A
97
تهران مرکزی
 
86
A
98
مرودشت
 
86
A
99
اراک
 
85
A
100
قزوین
 
85
A
101
پژوهشگران جوان
 
85
A
102
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
103
نور
 
85
A
104
بوشهر
 
85
A
105
مشهد
 
84
A
106
شهرکرد
 
84
A
107
تهران مرکزی
 
84
A
108
قم
 
84
A
109
نجف‌آباد
 
84
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
111
تبریز
 
84
A
112
خلخال
 
84
A
113
خمینی شهر
 
83
A
114
رودهن
 
83
A
115
شوشتر
 
82
A
116
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
117
مرودشت
 
82
A
118
علوم دارویی
 
82
A
119
کرج
 
82
A
120
تبریز
 
82
A
121
شهرکرد
 
82
A
122
سبزوار
 
82
A
123
علوم دارویی
 
81
A
124
شیراز
 
81
A
125
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
126
اهواز
 
81
A
127
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
128
مبارکه
 
81
A
129
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
130
گرمسار
 
81
A
131
رودهن
 
81
A
132
اهواز
 
81
A
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
134
تهران مرکزی
 
81
A
135
تهران مرکزی
 
80
A
136
قزوین
 
80
A
137
گرگان
 
80
A
138
تهران مرکزی
 
79
B
139
رشت
 
79
B
140
نجف‌آباد
 
79
B
141
شیراز
 
79
B
142
بجنورد
 
79
B
143
تهران شمال
 
79
B
144
بروجرد
 
79
B
145
اراک
 
79
B
146
کرج
 
79
B
147
ملایر
 
79
B
148
بناب
 
79
B
149
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
150
نجف‌آباد
 
79
B
151
سمنان
 
79
B
152
مرودشت
 
79
B
153
همدان
 
78
B
154
همدان
 
78
B
155
اهواز
 
77
B
156
ورامین
 
76
B
157
نجف‌آباد
 
76
B
158
شاهرود
 
76
B
159
همدان
 
76
B
160
ساوه
 
76
B
161
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
162
گرمسار
 
76
B
163
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
164
شوشتر
 
75
B
165
بابل
 
75
B
166
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
167
دامغان
 
74
B
168
مرودشت
 
74
B
169
تاکستان
 
74
B
170
لارستان
 
74
B
171
تنکابن
 
74
B
172
مرودشت
 
74
B
173
نجف‌آباد
 
73
B
174
تهران شمال
 
73
B
175
ساری
 
73
B
176
قزوین
 
73
B
177
گرمسار
 
73
B
178
کرج
 
72
B
179
اهر
 
72
B
180
شوشتر
 
71
B
181
اهواز
 
71
B
182
زنجان
 
71
B
183
تهران شمال
 
70
B
184
پرند
 
70
B
185
خوی
 
69
B
186
ارسنجان
 
68
B
187
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
188
شهر قدس
 
67
B
189
کرج
 
67
B
190
دامغان
 
67
B
191
ساری
 
67
B
192
گرمسار
 
66
B
193
گرمسار
 
66
B
194
تهران شمال
 
66
B
195
زنجان
 
66
B
196
تاکستان
 
64
C
197
اهواز
 
64
C
198
مشهد
 
63
C
199
رودهن
 
63
C
200
گرمسار
 
62
C
201
سنندج
 
62
C
202
اسلامشهر
 
61
C
203
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
204
قائم‌شهر
 
60
C
205
فیروزکوه
 
60
C
206
دهاقان
 
60
C
207
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
208
آیت الله آملی
 
60
C
209
محلات
 
60
C
210
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
211
مشهد
 
60
C
212
تهران شمال
 
60
C
213
قم
 
60
C
214
شاهرود
 
60
C
215
مشهد
 
60
C
216
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
217
لاهیجان
 
59
C
218
تهران جنوب
 
59
C
219
دزفول
 
59
C
220
آزادشهر
 
58
C
221
شوشتر
 
58
C
222
سنندج
 
56
C
223
ابهر
 
56
C
224
آزادشهر
 
55
C
225
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
226
شوشتر
 
54
C
227
واحدکرج
 
52
C
228
تاکستان
 
52
C
229
سمنان
 
50
C
230
بجنورد
 
50
C
231
آستارا
 
50
C
232
تهران مرکزی
 
48
C
233
کرج
 
47
C
234
اهر
 
46
C
235
مشهد
 
46
C
236
مشهد
 
46
C
237
تهران مرکزی
 
45
C
238
اهر
 
44
C
239
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
240
خمینی شهر
 
42
C
241
مشهد
 
42
C
242
اهواز
 
40
C
243
زرند
 
35
C
244
یزد
 
34
C
245
قم
 
34
C
246
تاکستان
 
32
C
247
تهران شمال
 
30
C
248
کرج
 
30
C
249
اراک
 
30
C
250
تهران جنوب
 
30
C
251
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
252
تبریز
 
27
C
253
واحد الکترونیکی
 
26
C
254
تهران مرکزی
 
26
C
255
مراغه
 
25
C
256
تهران جنوب
 
24
C
257
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
258
تاکستان
 
22
C
259
تهران جنوب
 
20
C
260
تهران جنوب
 
20
C
261
خرم آباد
 
20
C
262
اراک
 
20
C
263
تهران جنوب
 
15
C
264
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
265
ابهر
 
15
C
266
ورامین
 
15
C
267
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
268
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
269
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
270
علی آبادکتول
 
0
C
271
واحد بندر انزلی
 
0
C
272
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
273
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
274
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
275
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
276
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
277
چالوس
 
0
C
278
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
279
چالوس
 
0
C
280
تهران مرکزی
 
0
C
281
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
282
تهران شمال
 
0
C
283
ساوه
 
0
C
284
گرمسار
 
0
C
285
واحد کازرون
 
0
C
286
تنکابن
 
0
C
287
تهران مرکزی
 
0
C
288
تهران مرکزی
 
0
C
289
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
290
ساوه
 
0
C
291
اراک
 
0
C
292
شهرضا
 
0
C
293
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
294
یزد
 
0
C
295
چالوس
 
0
C
296
ساوه
 
0
C
297
جیرفت
 
0
C
298
شیراز
 
0
C
299
تهران شمال
 
0
C
300
واحد ارومیه
 
0
C
301
بندرعباس
 
0
C
302
تهران شمال
 
0
C
303
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
304
اراک
 
0
C
305
اراک
 
0
C
306
بیرجند
 
0
C
307
لاهیجان
 
0
C
308
اسلامشهر
 
0
C
309
تهران شمال
 
0
C
310
چالوس
 
0
C
311
خوی
 
0
C
312
شاهرود
 
0
C
313
فیروزآباد
 
0
C
314
تهران جنوب
 
0
C
315
کرج
 
0
C
316
سنندج
 
0
C
317
چالوس
 
0
C
318
جیرفت
 
0
C
319
ماهشهر
 
0
C
320
شوشتر
 
0
C
321
بروجرد
 
0
C
322
تهران مرکزی
 
0
C
323
بوشهر
 
0
C
324
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
325
دزفول
 
0
C
326
تهران مرکزی
 
0
C
327
شاهرود
 
0
C
328
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
329
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
330
آشتیان
 
0
C
331
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
332
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
333
تهران مرکزی
 
0
C
334
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
335
تهران شمال
 
0
C
336
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
337
ورامین
 
0
C
338
تهران شمال
 
0
C
339
شاهرود
 
0
C
340
کرج
 
0
C
341
فسا
 
0
C
342
لاهیجان
 
0
C
343
شهر قدس
 
0
C
344
لاهیجان
 
0
C
345
زاهدان
 
0
C
346
ملایر
 
0
C
347
کرج
 
0
C
348
آشتیان
 
0
C
349
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
350
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
351
بوشهر
 
0
C
352
اراک
 
0
C
353
شوشتر
 
0
C
354
شبستر
 
0
C
355
تهران جنوب
 
0
C
356
کرج
 
0
C
357
چالوس
 
0
C
358
چالوس
 
0
C
359
تهران مرکزی
 
0
C
360
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
361
شیراز
 
0
C
362
کرج
 
0
C
363
شیراز
 
0
C
364
ورامین
 
0
C
365
تهران مرکزی
 
0
C
366
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
367
گچساران
 
0
C
368
شیراز
 
0
C
369
شوشتر
 
0
C
370
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
371
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
372
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
373
تهران مرکزی
 
0
C
374
تهران شمال
 
0
C
375
ابهر
 
0
C
376
تهران مرکزی
 
0
C
377
تنکابن
 
0
C
378
تهران غرب
 
0
C
379
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
380
تهران جنوب
 
0
C
381
بوشهر
 
0
C
382
قشم
 
0
C
383
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
384
یاسوج
 
0
C
385
تهران شمال
 
0
C
386
شاهرود
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
388
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
389
گرمسار
 
0
C
390
تهران مرکزی
 
0
C
391
اصفهان (خوراسگان)
392
لامرد
393
مشهد
394
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
395
مشهد
396
شهر مجلسی
397
رشت