# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
2
کرمانشاه
 
98
A+
3
شیراز
 
98
A+
4
شهر قدس
 
98
A+
5
تهران مرکزی
 
98
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
7
تنکابن
 
96
A+
8
رشت
 
96
A+
9
تهران جنوب
 
96
A+
10
تبریز
 
96
A+
11
گرگان
 
96
A+
12
ملایر
 
96
A+
13
تبریز
 
96
A+
14
مرودشت
 
96
A+
15
تهران مرکزی
 
96
A+
16
بابل
 
96
A+
17
تهران مرکزی
 
96
A+
18
مرودشت
 
96
A+
19
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
20
دندانپزشکی
 
96
A+
21
لاهیجان
 
96
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
23
جیرفت
 
96
A+
24
جهرم
 
96
A+
25
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
26
بوشهر
 
96
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
28
اهواز
 
96
A+
29
گرگان
 
96
A+
30
تبریز
 
96
A+
31
بابل
 
96
A+
32
جیرفت
 
96
A+
33
اراک
 
94
A+
34
قوچان
 
93
A+
35
تنکابن
 
93
A+
36
شهرضا
 
93
A+
37
تهران جنوب
 
93
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
39
قزوین
 
93
A+
40
دهاقان
 
93
A+
41
رودهن
 
93
A+
42
اراک
 
93
A+
43
شهرضا
 
93
A+
44
مرودشت
 
93
A+
45
مرودشت
 
93
A+
46
رشت
 
92
A+
47
دامغان
 
92
A+
48
قزوین
 
92
A+
49
تبریز
 
92
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
51
مرودشت
 
92
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
54
تهران جنوب
 
91
A+
55
رشت
 
91
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
57
یاسوج
 
91
A+
58
تهران مرکزی
 
91
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
60
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
61
تهران جنوب
 
91
A+
62
تهران پزشکی
 
91
A+
63
جیرفت
 
91
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
66
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
67
بروجرد
 
90
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
70
ساری
 
89
A
71
شهر مجلسی
 
89
A
72
تبریز
 
89
A
73
میانه
 
89
A
74
مرودشت
 
89
A
75
تبریز
 
89
A
76
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
77
شهر مجلسی
 
89
A
78
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
79
دهاقان
 
89
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
81
شهرکرد
 
89
A
82
کرج
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
84
تنکابن
 
87
A
85
شهر مجلسی
 
87
A
86
تهران جنوب
 
87
A
87
لاهیجان
 
87
A
88
اهواز
 
86
A
89
کرج
 
86
A
90
کرج
 
86
A
91
رودهن
 
86
A
92
رودهن
 
86
A
93
نجف‌آباد
 
86
A
94
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
95
فیروزکوه
 
86
A
96
رشت
 
86
A
97
تهران مرکزی
 
86
A
98
مرودشت
 
86
A
99
اراک
 
85
A
100
قزوین
 
85
A
101
پژوهشگران جوان
 
85
A
102
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
103
نور
 
85
A
104
بوشهر
 
85
A
105
مشهد
 
84
A
106
شهرکرد
 
84
A
107
تهران مرکزی
 
84
A
108
قم
 
84
A
109
نجف‌آباد
 
84
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
111
تبریز
 
84
A
112
خلخال
 
84
A
113
خمینی شهر
 
83
A
114
رودهن
 
83
A
115
شوشتر
 
82
A
116
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
117
مرودشت
 
82
A
118
علوم دارویی
 
82
A
119
کرج
 
82
A
120
تبریز
 
82
A
121
شهرکرد
 
82
A
122
سبزوار
 
82
A
123
علوم دارویی
 
81
A
124
شیراز
 
81
A
125
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
126
اهواز
 
81
A
127
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
128
مبارکه
 
81
A
129
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
130
گرمسار
 
81
A
131
رودهن
 
81
A
132
اهواز
 
81
A
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
134
تهران مرکزی
 
81
A
135
تهران مرکزی
 
80
A
136
قزوین
 
80
A
137
گرگان
 
80
A
138
تهران مرکزی
 
79
B
139
رشت
 
79
B
140
نجف‌آباد
 
79
B
141
شیراز
 
79
B
142
بجنورد
 
79
B
143
تهران شمال
 
79
B
144
بروجرد
 
79
B
145
اراک
 
79
B
146
کرج
 
79
B
147
ملایر
 
79
B
148
بناب
 
79
B
149
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
150
نجف‌آباد
 
79
B
151
سمنان
 
79
B
152
مرودشت
 
79
B
153
همدان
 
78
B
154
همدان
 
78
B
155
اهواز
 
77
B
156
ورامین
 
76
B
157
نجف‌آباد
 
76
B
158
شاهرود
 
76
B
159
ساوه
 
76
B
160
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
161
گرمسار
 
76
B
162
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
163
شوشتر
 
75
B
164
بابل
 
75
B
165
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
166
دامغان
 
74
B
167
مرودشت
 
74
B
168
تاکستان
 
74
B
169
لارستان
 
74
B
170
تنکابن
 
74
B
171
مرودشت
 
74
B
172
نجف‌آباد
 
73
B
173
تهران شمال
 
73
B
174
قزوین
 
73
B
175
گرمسار
 
73
B
176
کرج
 
72
B
177
اهر
 
72
B
178
شوشتر
 
71
B
179
اهواز
 
71
B
180
زنجان
 
71
B
181
تهران شمال
 
70
B
182
پرند
 
70
B
183
خوی
 
69
B
184
ارسنجان
 
68
B
185
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
186
شهر قدس
 
67
B
187
کرج
 
67
B
188
دامغان
 
67
B
189
ساری
 
67
B
190
گرمسار
 
66
B
191
گرمسار
 
66
B
192
تهران شمال
 
66
B
193
زنجان
 
66
B
194
تاکستان
 
64
C
195
اهواز
 
64
C
196
مشهد
 
63
C
197
رودهن
 
63
C
198
گرمسار
 
62
C
199
سنندج
 
62
C
200
اسلامشهر
 
61
C
201
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
202
قائم‌شهر
 
60
C
203
فیروزکوه
 
60
C
204
دهاقان
 
60
C
205
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
206
آیت الله آملی
 
60
C
207
محلات
 
60
C
208
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
209
مشهد
 
60
C
210
تهران شمال
 
60
C
211
قم
 
60
C
212
شاهرود
 
60
C
213
مشهد
 
60
C
214
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
215
تهران جنوب
 
59
C
216
دزفول
 
59
C
217
شوشتر
 
58
C
218
سنندج
 
56
C
219
ابهر
 
56
C
220
شوشتر
 
54
C
221
واحدکرج
 
52
C
222
سمنان
 
50
C
223
بجنورد
 
50
C
224
آستارا
 
50
C
225
تهران مرکزی
 
48
C
226
ساری
 
48
C
227
لاهیجان
 
47
C
228
کرج
 
47
C
229
اهر
 
46
C
230
مشهد
 
46
C
231
مشهد
 
46
C
232
تهران مرکزی
 
45
C
233
اهر
 
44
C
234
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
235
خمینی شهر
 
42
C
236
مشهد
 
42
C
237
اهواز
 
40
C
238
زرند
 
35
C
239
یزد
 
34
C
240
قم
 
34
C
241
تاکستان
 
32
C
242
تهران شمال
 
30
C
243
کرج
 
30
C
244
اراک
 
30
C
245
تهران جنوب
 
30
C
246
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
247
تبریز
 
27
C
248
واحد الکترونیکی
 
26
C
249
تهران مرکزی
 
26
C
250
مراغه
 
25
C
251
همدان
 
25
C
252
تهران جنوب
 
24
C
253
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
254
تهران جنوب
 
20
C
255
تهران جنوب
 
20
C
256
اراک
 
20
C
257
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
258
تهران جنوب
 
15
C
259
ابهر
 
15
C
260
ورامین
 
15
C
261
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
262
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
263
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
264
علی آبادکتول
 
0
C
265
واحد بندر انزلی
 
0
C
266
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
267
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
268
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
269
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
270
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
271
چالوس
 
0
C
272
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
273
چالوس
 
0
C
274
تهران مرکزی
 
0
C
275
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
276
تهران شمال
 
0
C
277
ساوه
 
0
C
278
گرمسار
 
0
C
279
واحد کازرون
 
0
C
280
تنکابن
 
0
C
281
تهران مرکزی
 
0
C
282
تهران مرکزی
 
0
C
283
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
284
ساوه
 
0
C
285
تاکستان
 
0
C
286
اراک
 
0
C
287
شهرضا
 
0
C
288
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
289
یزد
 
0
C
290
چالوس
 
0
C
291
ساوه
 
0
C
292
جیرفت
 
0
C
293
اصفهان (خوراسگان)
 
0
C
294
شیراز
 
0
C
295
تهران شمال
 
0
C
296
واحد ارومیه
 
0
C
297
بندرعباس
 
0
C
298
تهران شمال
 
0
C
299
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
300
اراک
 
0
C
301
اراک
 
0
C
302
بیرجند
 
0
C
303
لاهیجان
 
0
C
304
اسلامشهر
 
0
C
305
تهران شمال
 
0
C
306
چالوس
 
0
C
307
خوی
 
0
C
308
شاهرود
 
0
C
309
فیروزآباد
 
0
C
310
تهران جنوب
 
0
C
311
تاکستان
 
0
C
312
کرج
 
0
C
313
سنندج
 
0
C
314
چالوس
 
0
C
315
جیرفت
 
0
C
316
ماهشهر
 
0
C
317
شوشتر
 
0
C
318
بروجرد
 
0
C
319
تهران مرکزی
 
0
C
320
بوشهر
 
0
C
321
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
322
دزفول
 
0
C
323
تهران مرکزی
 
0
C
324
خرم آباد
 
0
C
325
شاهرود
 
0
C
326
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
327
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
328
آشتیان
 
0
C
329
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
330
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
331
تهران مرکزی
 
0
C
332
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
333
تهران شمال
 
0
C
334
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
335
ورامین
 
0
C
336
تهران شمال
 
0
C
337
شاهرود
 
0
C
338
کرج
 
0
C
339
فسا
 
0
C
340
لاهیجان
 
0
C
341
شهر قدس
 
0
C
342
لاهیجان
 
0
C
343
زاهدان
 
0
C
344
ملایر
 
0
C
345
کرج
 
0
C
346
آشتیان
 
0
C
347
آزادشهر
 
0
C
348
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
349
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
350
بوشهر
 
0
C
351
اراک
 
0
C
352
شوشتر
 
0
C
353
شبستر
 
0
C
354
تهران جنوب
 
0
C
355
کرج
 
0
C
356
چالوس
 
0
C
357
چالوس
 
0
C
358
تهران مرکزی
 
0
C
359
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
360
شیراز
 
0
C
361
کرج
 
0
C
362
شیراز
 
0
C
363
ورامین
 
0
C
364
تهران مرکزی
 
0
C
365
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
366
گچساران
 
0
C
367
شیراز
 
0
C
368
شوشتر
 
0
C
369
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
370
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
371
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
372
تهران مرکزی
 
0
C
373
تهران شمال
 
0
C
374
آزادشهر
 
0
C
375
ابهر
 
0
C
376
تهران مرکزی
 
0
C
377
تنکابن
 
0
C
378
تهران غرب
 
0
C
379
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
380
تهران جنوب
 
0
C
381
بوشهر
 
0
C
382
قشم
 
0
C
383
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
384
یاسوج
 
0
C
385
تهران شمال
 
0
C
386
شاهرود
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
388
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
389
گرمسار
 
0
C
390
تهران مرکزی
 
0
C
391
اصفهان (خوراسگان)
392
لامرد
393
مشهد
394
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
395
مشهد
396
شهر مجلسی
397
رشت