# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
4
علی آبادکتول
 
0
C
5
واحد بندر انزلی
 
0
C
6
مشهد
7
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
9
سمنان
 
50
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
11
تنکابن
 
87
A
12
شهر مجلسی
 
87
A
13
تهران جنوب
 
87
A
14
رشت
 
92
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
16
شوشتر
 
82
A
17
یزد
 
34
C
18
لاهیجان
 
59
C
19
ورامین
 
76
B
20
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
21
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
22
تهران جنوب
 
91
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
24
نجف‌آباد
 
76
B
25
اهواز
 
40
C
26
قوچان
 
93
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
28
واحد الکترونیکی
 
26
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
31
تنکابن
 
96
A+
32
تنکابن
 
93
A+
33
چالوس
 
0
C
34
تهران جنوب
 
20
C
35
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
37
چالوس
 
0
C
38
تهران مرکزی
 
79
B
39
تهران مرکزی
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
41
کرمانشاه
 
98
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
43
تهران شمال
 
0
C
44
رشت
 
91
A+
45
شهرضا
 
93
A+
46
مشهد
 
84
A
47
رشت
 
79
B
48
قائم‌شهر
 
60
C
49
ساوه
 
0
C
50
گرمسار
 
0
C
51
نجف‌آباد
 
79
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
53
ساری
 
89
A
54
واحد کازرون
 
0
C
55
اهر
 
46
C
56
تنکابن
 
0
C
57
دامغان
 
74
B
58
تهران مرکزی
 
0
C
59
قزوین
 
85
A
60
اهواز
 
86
A
61
لامرد
62
تهران مرکزی
 
0
C
63
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
64
واحدکرج
 
52
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
66
شهرکرد
 
84
A
67
مشهد
68
تهران جنوب
 
93
A+
69
فیروزکوه
 
60
C
70
تهران جنوب
 
59
C
71
تهران مرکزی
 
84
A
72
شیراز
 
98
A+
73
تهران مرکزی
 
80
A
74
تهران جنوب
 
15
C
75
نجف‌آباد
 
73
B
76
علوم دارویی
 
81
A
77
ساوه
 
0
C
78
شهر قدس
 
98
A+
79
دامغان
 
92
A+
80
قزوین
 
92
A+
81
مرودشت
 
82
A
82
رشت
 
96
A+
83
علوم دارویی
 
82
A
84
شیراز
 
81
A
85
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
86
مرودشت
 
74
B
87
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
88
بروجرد
 
90
A+
89
خمینی شهر
 
83
A
90
اراک
 
94
A+
91
قزوین
 
80
A
92
شیراز
 
79
B
93
تاکستان
 
52
C
94
اراک
 
0
C
95
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
96
تهران جنوب
 
20
C
97
شهرضا
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
99
یزد
 
0
C
100
شهر مجلسی
 
89
A
101
کرج
 
88
A
102
چالوس
 
0
C
103
ساوه
 
0
C
104
جیرفت
 
0
C
105
تهران مرکزی
 
98
A+
106
کرج
 
86
A
107
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
108
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
109
شیراز
 
0
C
110
بابل
 
96
A+
111
قزوین
 
93
A+
112
تهران شمال
 
0
C
113
شاهرود
 
76
B
114
واحد ارومیه
 
0
C
115
پژوهشگران جوان
 
85
A
116
بندرعباس
 
0
C
117
تهران شمال
 
0
C
118
تهران جنوب
 
96
A+
119
یاسوج
 
91
A+
120
شهر مجلسی
121
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
122
تبریز
 
96
A+
123
کرج
 
86
A
124
اراک
 
0
C
125
اراک
 
0
C
126
خمینی شهر
 
42
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
128
تهران مرکزی
 
91
A+
129
اهواز
 
81
A
130
نور
 
85
A
131
گرگان
 
96
A+
132
بیرجند
 
0
C
133
ارسنجان
 
68
B
134
تبریز
 
89
A
135
شهر قدس
 
67
B
136
لاهیجان
 
0
C
137
ملایر
 
96
A+
138
اسلامشهر
 
0
C
139
تبریز
 
96
A+
140
مراغه
 
25
C
141
تهران شمال
 
0
C
142
رودهن
 
86
A
143
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
144
شوشتر
 
71
B
145
مرودشت
 
96
A+
146
خوی
 
69
B
147
تبریز
 
92
A+
148
چالوس
 
0
C
149
تهران مرکزی
 
45
C
150
قم
 
84
A
151
مشهد
 
63
C
152
میانه
 
89
A
153
همدان
 
76
B
154
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
155
ابهر
 
15
C
156
رودهن
 
86
A
157
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
158
خوی
 
0
C
159
کرج
 
82
A
160
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
161
شاهرود
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
163
دهاقان
 
93
A+
164
فیروزآباد
 
0
C
165
رودهن
 
93
A+
166
تهران جنوب
 
24
C
167
بجنورد
 
50
C
168
بجنورد
 
79
B
169
تهران مرکزی
 
96
A+
170
تهران جنوب
 
0
C
171
تاکستان
 
22
C
172
دهاقان
 
60
C
173
ساوه
 
76
B
174
کرج
 
47
C
175
تبریز
 
82
A
176
کرج
 
0
C
177
سنندج
 
0
C
178
چالوس
 
0
C
179
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
180
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
181
گرمسار
 
66
B
182
ورامین
 
15
C
183
تاکستان
 
74
B
184
تهران شمال
 
79
B
185
آیت الله آملی
 
60
C
186
بابل
 
96
A+
187
تهران شمال
 
70
B
188
جیرفت
 
0
C
189
تهران مرکزی
 
96
A+
190
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
191
تهران شمال
 
30
C
192
مرودشت
 
96
A+
193
ماهشهر
 
0
C
194
محلات
 
60
C
195
شوشتر
 
0
C
196
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
197
پرند
 
70
B
198
دزفول
 
59
C
199
مرودشت
 
92
A+
200
گرگان
 
80
A
201
مرودشت
 
89
A
202
بوشهر
 
85
A
203
اراک
 
93
A+
204
تهران مرکزی
 
48
C
205
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
206
بروجرد
 
0
C
207
تهران مرکزی
 
0
C
208
شهرضا
 
93
A+
209
بوشهر
 
0
C
210
رودهن
 
63
C
211
تاکستان
 
64
C
212
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
213
دزفول
 
0
C
214
دندانپزشکی
 
96
A+
215
لاهیجان
 
96
A+
216
تهران مرکزی
 
0
C
217
خرم آباد
 
20
C
218
کرج
 
67
B
219
شاهرود
 
0
C
220
رشت
221
لاهیجان
 
87
A
222
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
223
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
224
آشتیان
 
0
C
225
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
226
تهران مرکزی
 
0
C
227
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
228
لارستان
 
74
B
229
بروجرد
 
79
B
230
نجف‌آباد
 
86
A
231
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
232
مبارکه
 
81
A
233
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
234
تبریز
 
27
C
235
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
236
تهران شمال
 
0
C
237
آستارا
 
50
C
238
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
239
ورامین
 
0
C
240
تهران شمال
 
73
B
241
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
242
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
243
تهران شمال
 
0
C
244
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
245
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
246
کرج
 
30
C
247
جیرفت
 
96
A+
248
جهرم
 
96
A+
249
اراک
 
20
C
250
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
251
شاهرود
 
0
C
252
مرودشت
 
93
A+
253
گرمسار
 
81
A
254
رودهن
 
81
A
255
اهواز
 
71
B
256
گرمسار
 
66
B
257
تهران جنوب
 
91
A+
258
تنکابن
 
74
B
259
کرج
 
0
C
260
نجف‌آباد
 
84
A
261
مرودشت
 
93
A+
262
اراک
 
79
B
263
مشهد
 
60
C
264
فسا
 
0
C
265
سنندج
 
56
C
266
کرج
 
72
B
267
تهران شمال
 
60
C
268
دامغان
 
67
B
269
اهواز
 
77
B
270
گرمسار
 
62
C
271
لاهیجان
 
0
C
272
شهر قدس
 
0
C
273
لاهیجان
 
0
C
274
زاهدان
 
0
C
275
اسلامشهر
 
61
C
276
مرودشت
 
74
B
277
اهواز
 
81
A
278
تبریز
 
89
A
279
زرند
 
35
C
280
قم
 
60
C
281
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
282
ملایر
 
0
C
283
ساری
 
67
B
284
کرج
 
0
C
285
بوشهر
 
96
A+
286
آشتیان
 
0
C
287
آزادشهر
 
55
C
288
شاهرود
 
60
C
289
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
290
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
291
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
292
همدان
 
78
B
293
زنجان
 
71
B
294
بوشهر
 
0
C
295
اراک
 
0
C
296
شوشتر
 
75
B
297
شوشتر
 
0
C
298
تهران پزشکی
 
91
A+
299
مشهد
 
42
C
300
بابل
 
75
B
301
مشهد
 
46
C
302
شبستر
 
0
C
303
ابهر
 
56
C
304
کرج
 
79
B
305
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
306
تهران جنوب
 
0
C
307
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
308
کرج
 
0
C
309
چالوس
 
0
C
310
چالوس
 
0
C
311
اهواز
 
64
C
312
شهر مجلسی
 
89
A
313
تهران مرکزی
 
0
C
314
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
315
تهران شمال
 
66
B
316
اهواز
 
96
A+
317
گرگان
 
96
A+
318
زنجان
 
66
B
319
شیراز
 
0
C
320
اهر
 
72
B
321
ملایر
 
79
B
322
مشهد
 
60
C
323
بناب
 
79
B
324
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
325
کرج
 
0
C
326
مشهد
 
46
C
327
ساری
 
73
B
328
اراک
 
30
C
329
اهر
 
44
C
330
شیراز
 
0
C
331
ورامین
 
0
C
332
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
333
تهران مرکزی
 
0
C
334
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
335
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
336
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
337
تبریز
 
96
A+
338
قزوین
 
73
B
339
سنندج
 
62
C
340
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
341
تهران مرکزی
 
26
C
342
تهران جنوب
 
30
C
343
فیروزکوه
 
86
A
344
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
345
گچساران
 
0
C
346
جیرفت
 
91
A+
347
شیراز
 
0
C
348
شوشتر
 
0
C
349
رشت
 
86
A
350
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
351
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
352
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
353
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
354
دهاقان
 
89
A
355
تبریز
 
84
A
356
تهران مرکزی
 
0
C
357
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
358
تهران شمال
 
0
C
359
تهران مرکزی
 
86
A
360
نجف‌آباد
 
79
B
361
آزادشهر
 
58
C
362
خلخال
 
84
A
363
قم
 
34
C
364
جیرفت
 
96
A+
365
ابهر
 
0
C
366
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
367
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
368
تهران مرکزی
 
0
C
369
تنکابن
 
0
C
370
تهران غرب
 
0
C
371
شهرکرد
 
82
A
372
گرمسار
 
73
B
373
شوشتر
 
58
C
374
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
375
تهران جنوب
 
0
C
376
تاکستان
 
32
C
377
تهران مرکزی
 
81
A
378
بوشهر
 
0
C
379
قشم
 
0
C
380
سمنان
 
79
B
381
مرودشت
 
79
B
382
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
383
مرودشت
 
86
A
384
یاسوج
 
0
C
385
تهران شمال
 
0
C
386
شاهرود
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
388
شهرکرد
 
89
A
389
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
390
گرمسار
 
76
B
391
گرمسار
 
0
C
392
سبزوار
 
82
A
393
رودهن
 
83
A
394
شوشتر
 
54
C
395
همدان
 
78
B
396
تهران مرکزی
 
0
C
397
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+