# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
4
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
6
مشهد
 
0
C
7
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
9
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
10
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
11
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
12
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
13
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
14
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
15
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
16
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
17
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
18
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
19
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
20
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
21
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
25
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
26
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
28
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
32
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
33
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
35
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
36
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
38
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
40
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
41
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
43
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
44
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
45
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
46
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
47
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
48
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
49
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
51
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
52
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
54
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
56
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
58
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
59
لامرد
 
54
C
 
67
B
60
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
61
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
63
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
64
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
65
مشهد
 
0
C
66
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
67
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
69
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
70
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
71
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
72
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
73
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
74
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
75
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
77
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
78
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
79
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
80
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
81
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
82
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
84
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
86
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
87
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
88
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
89
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
90
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
91
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
93
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
95
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
96
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
99
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
100
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
104
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
105
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
106
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
107
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
108
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
74
B
109
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
110
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
112
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
113
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
115
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
117
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
118
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
119
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
120
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
122
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
123
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
127
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
128
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
129
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
130
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
131
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
133
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
134
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
135
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
137
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
139
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
140
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
142
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
143
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
144
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
145
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
146
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
147
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
149
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
150
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
151
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
152
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
153
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
154
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
155
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
156
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
157
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
159
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
161
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
162
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
164
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
165
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
166
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
167
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
169
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
170
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
171
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
172
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
173
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
176
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
177
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
178
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
179
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
180
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
181
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
182
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
183
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
184
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
185
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
187
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
188
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
189
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
190
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
191
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
192
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
193
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
194
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
195
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
196
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
197
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
198
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
199
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
200
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
201
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
202
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
203
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
204
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
205
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
208
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
209
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
210
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
211
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
212
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
213
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
214
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
215
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
217
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
218
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
رشت
 
0
C
220
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
221
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
222
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
223
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
224
225
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
227
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
228
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
229
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
230
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
231
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
232
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
233
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
234
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
236
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
237
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
238
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
239
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
240
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
241
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
242
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
243
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
244
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
245
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
246
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
247
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
248
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
249
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
250
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
251
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
252
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
253
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
254
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
255
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
257
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
258
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
259
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
260
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
261
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
262
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
263
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
264
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
265
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
266
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
267
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
272
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
273
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
274
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
275
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
276
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
277
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
278
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
280
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
282
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
284
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
285
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
287
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
288
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
290
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
292
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
293
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
294
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
295
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
296
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
298
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
299
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
301
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
302
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
305
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
306
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
309
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
310
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
311
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
312
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
313
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
314
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
315
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
316
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
317
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
319
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
320
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
321
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
322
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
323
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
324
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
325
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
327
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
328
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
329
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
330
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
331
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
332
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
333
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
334
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
335
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
336
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
339
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
342
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
343
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
347
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
348
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
349
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
351
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
353
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
354
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
355
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
356
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
357
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
358
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
360
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
361
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
362
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
365
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
366
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
367
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
369
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
370
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
371
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
373
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
374
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
375
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
377
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
378
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
380
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
381
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
383
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
384
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
385
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
386
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+