# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+