# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C