# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
2
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C