# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
2
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
3
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A