# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
2
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
3
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B