# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
2
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
3
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C