# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
2
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
3
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+