# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
2
دهاقان
 
60
C
 
70
B
3
دهاقان
 
89
A
 
88
A