# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دهاقان
 
93
A+
2
دهاقان
 
60
C
3
دهاقان
 
89
A