# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
2
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
3
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
5
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
6
شیراز
فارسی
7
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C