# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
2
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
3
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
4
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
5
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
6
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C