# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شیراز
 
98
A+
2
شیراز
 
81
A
3
شیراز
 
79
B
4
شیراز
 
0
C
5
شیراز
 
0
C
6
شیراز
 
0
C
7
شیراز
 
0
C