# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
 
89
A
2
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
6
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
 
91
A+