# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شاهرود
 
76
B
2
شاهرود
 
0
C
3
شاهرود
 
0
C
4
شاهرود
 
0
C
5
شاهرود
 
60
C
6
شاهرود
 
0
C