# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
2
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
6
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B