# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
قم
 
84
A
2
قم
 
60
C
3
قم
 
34
C