# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
قم
 
84
A
2
قم
 
60
C
3
قم
 
34
C