# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
2
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
3
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C