# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
2
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
3
قم
 
34
C
 
68
B
 
0
C