# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
3
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
4
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
5
شیراز
 
0
C
 
0
C