# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
2
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C