# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شوشتر
 
71
B
 
68
B
2
ابهر
 
15
C
 
0
C