# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
2
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
3
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
4
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
5
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C