# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
2
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
3
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
7
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C