# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B