# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
3
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
5
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
6
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+