# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
2
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
3
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
6
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
7
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
8
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
9
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
10
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
12
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B