# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
2
رودهن
 
86
A
 
74
B
3
شاهرود
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
5
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
6
رودهن
 
81
A
 
70
B
7
اهواز
 
71
B
 
70
B
8
گرمسار
 
66
B
 
76
B
9
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
10
تنکابن
 
74
B
 
81
A
11
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
12
کرج
 
0
C
 
0
C
13
ابهر
 
56
C
 
0
C