# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
2
تبریز
 
82
A
 
91
A+
3
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
5
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
6
شیراز
 
79
B
 
72
B
7
تاکستان
 
52
C
 
47
C
8
شهرضا
 
0
C
 
0
C
9
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
10
تهران شمال
 
0
C
 
0
C