# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
2
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
3
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
5
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
6
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
7
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
9
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C