# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
2
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A