# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
3
بابل
 
96
A+
 
81
A
4
رودهن
 
86
A
 
80
A
5
گرمسار
 
66
B
 
74
B
6
آشتیان
 
0
C
 
0
C
7
مرودشت
 
74
B
 
80
A
8
اهواز
 
81
A
 
91
A+
9
تبریز
 
89
A
 
94
A+
10
اراک
 
0
C
 
0
C
11
شوشتر
 
75
B
 
75
B
12
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
13
دهاقان
 
89
A
 
88
A
14
تبریز
 
84
A
 
91
A+
15
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
16
خلخال
 
84
A
 
81
A