# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
2
لامرد
 
0
C
3
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
4
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
5
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
6
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
رشت
 
0
C
9
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
10
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
11
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C