# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
2
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
4
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
5
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
6
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
7
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
8
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
9
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
10
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A