# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A