# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
4
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
5
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
6
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
7
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
8
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
10
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
12
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
13
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
14
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
15
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
17
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
21
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
22
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C