# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C