# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
2
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
4
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
6
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
7
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
8
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
9
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
10
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
11
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
12
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
13
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
14
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
16
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
17
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
18
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
19
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
20
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
21
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
24
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B