# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
2
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
3
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
4
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
9
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
10
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C