# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
2
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
5
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
6
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
7
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
8
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
9
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
10
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
11
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
13
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
14
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
15
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
16
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
19
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
20
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B