# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
ورامین
 
76
B
 
77
B
2
اهواز
 
40
C
 
60
C
3
قوچان
 
93
A+
 
88
A
4
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
5
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
6
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
7
دامغان
 
74
B
 
78
B
8
مشهد
9
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
11
مرودشت
 
74
B
 
66
B
12
اراک
 
0
C
 
0
C
13
ساوه
 
0
C
 
0
C
14
کرج
 
86
A
 
84
A
15
شاهرود
 
76
B
 
77
B
16
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
17
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
18
شاهرود
 
60
C
 
70
B
19
اهر
 
44
C
 
0
C