# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
3
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C