# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
5
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
6
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
8
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C